تحقیق در مورد خانم زانت و روح 55 ص

تحقیق در مورد خانم زانت و روح ۵۵ ص

تحقیق در مورد خانم زانت و روح 55 ص

تحقیق در مورد خانم زانت و روح ۵۵ ص

حجم فایل : ۴۲٫۴ KB نوع فایل : ورد خانم زانت و روح جریان این داستان، بازگشت یک روح از جسمی جدا شده از زمین را توصیف می کند و خواننده را به زمینه ی عجیب و جدید تشویق و ترغیب می‌کند. نه در تیرگی شب، بلکه در اشعه ی نورافکن روز تجلی ماوراء طبیعی خودش را اثبات کرد. نه بوسیله ی دیدن آشکار و نه بوسیله ی صدا. آن آگاهی مرگ آور، بواسطه ی حسی که بهیچوجه خود فریفته نیست، نائل شد: حسی که احساس می‌کند. ثبت این رویداد از لحاظ ضرورت، گمان های متضاد ایجاد خواهد…