اثر-سبوس-گندم-بر-روی-خواص-خمیر-16-ص

اثر-سبوس-گندم-بر-روی-خواص-خمیر-۱۶-ص

اثر-سبوس-گندم-بر-روی-خواص-خمیر-16-ص

اثر-سبوس-گندم-بر-روی-خواص-خمیر-۱۶-ص

۱۶ صفحه قالب word
 
 
اثر سبوس گندم بر روی خواص خمیر

به کمک دستگاه فاینوگراف می توان میزانجذب آن آردیرا که مورد نیازاستبرای رسیدن به غلظتمناسب خمیراندازه گیری کرد.
درصد سبوساضافه شده و اندازه ذرات سبوسبر روی پارامترهایفارینوگراف تاثیر می گذارد .
در نتیجه افزایشسبوس (بخصوص ذرات سبوس ریزتر )به طور معمولمنجر به افزایشجذب آن خمیر شده (به میزان ۵/۰)در واقع بدلیلپنتوران های موجود در سبوسو در نتیجه شماربزرگترگروههایهیدروکسید در ساختار…