ماشین می‌ایستد

ماشین می‌ایستد

ماشین می‌ایستد

به‌‌‌ نظر زن رسید که او غمگین است. نمی‌‌‌توانست مطمئن باشد، چون ماشین جزئیات چهره را نشان نمی‌‌‌داد. تنها نمایی کلی از آدم‌‌‌ها می‌‌‌داد که به نظر وشتی برای مقاصد کاربردی کافی بود. ظرافت روابط انسانی که فلسفه‌‌‌ای منسوخ آن را ذات این‌‌‌گونه روابط می‌‌‌پنداشت، توسط ماشین به‌‌‌درستی نادیده گرفته می‌‌‌شد، درست همان‌‌‌طور که سازندگان میوه‌‌‌های مصنوعی ظرافت…