راه‌های درمان عفونت‌های باکتریایی گرم منفی مقاوم به کارباپنم

راه‌های درمان عفونت‌های باکتریایی گرم منفی مقاوم به کارباپنم

راه‌های درمان عفونت‌های باکتریایی گرم منفی مقاوم به کارباپنم

 
مقاومت ضد میکروبی به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای سلامت عمومی تبدیل شده‌است، با افزایش مقاومت در برابر کارباپنم ها به دلیل عدم وجود گزینه‌های درمانی جایگزین موثر و ایمن یک نگرانی دیده می شود. باکتری‌های گرم منفی مقاوم به کارباپنم که ارتباط بالینی دارند عبارتند از اعضای انتروباکتریاسه، سودوموناس آئروژینوزا، Acinetobacter بومانی و اخیرا، استنوترفوموناس مالتوفیلیا. کولیستین و تتراسیکلین به عنوان عوامل خط اول برای درمان…