50 تمرین خوب برای بازاریابی ایمیلی

۵۰ تمرین خوب برای بازاریابی ایمیلی

50 تمرین خوب برای بازاریابی ایمیلی

۵۰ تمرین خوب برای بازاریابی ایمیلی

بازاریابی ایمیلی به‌عنوان اولین کانال بازاریابی که با اجازه‌ی مخاطب ارسال می‌شود، همچنان مهمترین عامل بازگشت سرمایه است. بازاریابی ایمیلی جزء اولین راه‌های تماس برای معرفی برند شما به مشتری است.
برای کسب مهارت در ایجاد ایمیل‌های کارآمد و تأثیرگذار، ۵۰ نکته‌ی آزموده و اثبات شده را برای راهنمایی شما ارائه در این راهنما ارائه می‌شود. اگر تازه شروع به بازاریابی ایمیلی کرده‌اید – یا اگر به دنبال ارتقاء آن می‌باشید – این…