دستورالعمل‌های بازسازی سینه در طی بیماری همه‌گیر کوید۱۹ : آیا ما شواهد کافی را در نظر می‌گیریم ؟

دستورالعمل‌های بازسازی سینه در طی بیماری همه‌گیر کوید19 : آیا ما شواهد کافی را در نظر می‌گیریم ؟

دستورالعمل‌های بازسازی سینه در طی بیماری همه‌گیر کوید۱۹ : آیا ما شواهد کافی را در نظر می‌گیریم ؟

با توجه به شیوع جهانی کوید۱۹ در ۲۴ مارس , انجمن جراحان پلاستیک آمریکا (‏ASPS )‏ دستورالعمل‌هایی را در مورد چگونگی تریاژ بازسازی سینه منتشر کرد . در زمان این تفسیر، دستورالعمل‌های فعلی از ASPS احتیاط و تاخیر در بازسازی را توصیه می‌کند و به دلیل انتخابی بودن بازسازی فلپ اتولوگ برای بازسازی پستان … باید به تاخیر افتد همچنین توصیه می‌کند که در حالی که از طرف بازسازی تاخیری بافت یا ترمیم مستقیم آن را می توان براساس مورد به مورد ارزیابی…