تحقیق سیستمهای عامل بلادرنگ


فهرست مطالب · فصل اول زمانبندی بلادرنگ۷ مقدمه۸ مشخصات سیستم های بلادرنگ۹ زمانبندی بلادرنگ۱۴ رویکردهای ایستای مبتنی بر جدول۱۶ رویکردهای ایستای مبتنی بر اولویت و با قبضه کردن۱۶ رویکردهای پویا بر اساس برنامه ریزی۱۶ رویکردهای پویا با بهترین کوشش۱۷ زمانبندی ایستا مبتنی بر جدول۱۸ زمانبندی ایستای مبتنی بر اولویت و با قبضه کردن۱۸ زمانبند مهلت زمانی۱۸ زمانبندی Linux 26 زمانبندی Unix SVR428 · فصل دوم الگوریتم های برنامه ریزی و حمایت سیستم های اجرایی برای سیستم های بلادرنگ۳۱ برنامه ریزی بلادرنگ۳۵ متریک های اجرا در سیستم های بلادرنگ۳۶ الگوهای برنامه ریزی۳۸ الگوریتمهای برنامه ریزی برای این الگوها۴۰ برنامه ریزی ثابت Table –Driven 41 برنامه ریزی priority driven preemptive 42 برنامه ریزی دینامیک ۴۳ برنامه ریزی Best –Effort دینامیک۴۴ موضوعات برنامه ریزی مهم۴۵ برنامه ریزی با محدودیتهای توان خطا۴۵ برنامه ریزی با احیای منابع۴۶ سیستم اجرایی بلادرنگ ۴۶ هسته های کوچک ، سریع و اختصاصی۴۷ توسعه های زمان واقعی برای سیستم های اجرای بازرگانی۴۸ سیستم های اجرای تحقیق۵۰ هسته MARS51 هسته SPRI …