گاه‌شماری در ایران قدیم

گاه‌شماری در ایران قدیم

گاه‌شماری در ایران قدیم

گاه‌شماری در ایران قدیم

 

سید حسن تقی زاده
 
ناشر: مطبعه مجلس تاریخ چاپ: ۱۳۱۶ هجری شمسی 

 

 
 

جشن نوروز به عنوان آغاز سال تا این اواخر تنها نشانه‌ای بود که از بقایای حساب زمان با سال و ماه‌شماری ایران قدیم در ایران مانده بود آن هم فقط در لفظ نوروز (نه در موقع آن از سال و نه در سایر خصایص قدیم سال ایرانی)‌چه تاریخ از مبدأ هجرت پیامبر و سال قمری عربی و ماه‌های عربی حساب می‌شد و نوروز هم در اولین روز بهار…