تحقیق در مورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص

تحقیق در مورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری ۲۵ص

تحقیق در مورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص

تحقیق در مورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری ۲۵ص

حجم فایل : ۳۶٫۴ KB نوع فایل : ورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری چکیده: این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در…