پاورپوینت درس پانزدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم ایده یابی، ساختن ایده و الگوبرداری


                نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۴ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:   بخش ۱۵ ایده یابی ، ساختن ایده و الگوبرداری روش ۲ ایده یابی برمبنای تجربه : یکی از بهترین مکان های کسب ایده، تجربۀ گذشته یا سابقۀ کار قبلی افراد در شرکت یا صنعت مربوطه است. هریک از افراد می توانند با استفاده از تجربۀ گذشتۀ خود ایدۀ مناسب را بیابند و در آن زمینه، فعالیت خود را آغاز کنند. تحقیقات انجام شده در برخی از کشورها نشان داده است که ۵۷ درصد از کسانی که ایده داده اند، حاصل تجربیاتشان در شرکت یا صنعتی بوده است که قبلاً کار کرده اند. فعالیت ایده یابی بر مبنای تجربه: به صورت تیمی مراحل زیر را گام به گام انجام دهید. سه نمونه کسب و کار مانند دامداری، کشاورزی، خیاطی، نجاری، صافکاری و … را در نظر بگیرید. الف) کسب و کار………………………………………………………………………………………… ب) کسب و کار…………………………………………………………………………. …

پاورپوینت درس پانزدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم ایده یابی، ساختن ایده و الگوبرداری


                نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۴ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:   بخش ۱۵ ایده یابی ، ساختن ایده و الگوبرداری روش ۲ ایده یابی برمبنای تجربه : یکی از بهترین مکان های کسب ایده، تجربۀ گذشته یا سابقۀ کار قبلی افراد در شرکت یا صنعت مربوطه است. هریک از افراد می توانند با استفاده از تجربۀ گذشتۀ خود ایدۀ مناسب را بیابند و در آن زمینه، فعالیت خود را آغاز کنند. تحقیقات انجام شده در برخی از کشورها نشان داده است که ۵۷ درصد از کسانی که ایده داده اند، حاصل تجربیاتشان در شرکت یا صنعتی بوده است که قبلاً کار کرده اند. فعالیت ایده یابی بر مبنای تجربه: به صورت تیمی مراحل زیر را گام به گام انجام دهید. سه نمونه کسب و کار مانند دامداری، کشاورزی، خیاطی، نجاری، صافکاری و … را در نظر بگیرید. الف) کسب و کار………………………………………………………………………………………… ب) کسب و کار…………………………………………………………………………. …

پاورپوینت درس پانزدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم ایده یابی، ساختن ایده و الگوبرداری


                نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۴ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:   بخش ۱۵ ایده یابی ، ساختن ایده و الگوبرداری روش ۲ ایده یابی برمبنای تجربه : یکی از بهترین مکان های کسب ایده، تجربۀ گذشته یا سابقۀ کار قبلی افراد در شرکت یا صنعت مربوطه است. هریک از افراد می توانند با استفاده از تجربۀ گذشتۀ خود ایدۀ مناسب را بیابند و در آن زمینه، فعالیت خود را آغاز کنند. تحقیقات انجام شده در برخی از کشورها نشان داده است که ۵۷ درصد از کسانی که ایده داده اند، حاصل تجربیاتشان در شرکت یا صنعتی بوده است که قبلاً کار کرده اند. فعالیت ایده یابی بر مبنای تجربه: به صورت تیمی مراحل زیر را گام به گام انجام دهید. سه نمونه کسب و کار مانند دامداری، کشاورزی، خیاطی، نجاری، صافکاری و … را در نظر بگیرید. الف) کسب و کار………………………………………………………………………………………… ب) کسب و کار…………………………………………………………………………. …