۴۰ایده کارآفرینی اینترنتی

۴۰ایده کارآفرینی اینترنتی

سلام.به همه دوستان عزیزایبوک۴۰ایده کارآفرینی اینترنتی درموردایده های کسب وکاراینترنتی باسرمایه کم وقابل اجرادرایران
یکی ازدغدغه های اغلب افراد برای ورودبه دنیای کارآفرینی نداشتن ایده است یااینکه احساس میکنندایده های که درسردارند.ایده های موفقی نیستند.
دراین کتاب الکترونیکی تلاش کردیم نمونه های خوبی ازایده های پولسازکارآفرینی اینترنتی راگردآوری کنیم ودراختیارشمادوست عزیزقراردهیم.
به جرئت میتوان گفت ایده های این کتاب برای راه…