طرح توجیهی ایجاد آموزشـگاه علـمی آزاد

طرح توجیهی ایجاد  آموزشـگاه علـمی آزاد

طرح توجیهی ایجاد آموزشـگاه علـمی آزاد

طرح توجیهی ایجاد آموزشـگاه علـمی آزاد
فرمتpdf
۱۷ صفحه
 
رشد سریع جمعیت در دهه های ١٣۵٠ و ۶٠ موجب تغییر در ساختار جمعیتی کشور گشته است به گونه
ای که جمعیت ایران تبدیل به جوان ترین جمعیت در میان ملل جهان شده است. در عین حال این موضوع
موجب بروز برخی مشکلات در ساختار اجتماعی مانند رشد بیرویه متقاضیان کار از سویی و جذب سهم
عمدهای از بودجه کشور به امور جاری نظیر تامین بهداشت و آموزش همگانی از دیگر سو شده است
که این انر نیز به نوبه خود سبب افت…