نگاهی اجمالی به فصل یازدهم و دوازدهم فهرست بهای ابنیه

نگاهی اجمالی به فصل یازدهم و دوازدهم فهرست بهای ابنیه


قالب فایل : powerpoint تعداد صفحات : ۶۹ فصل یازدهم . آجرکاری و شفته ریزی مقدمه ۱- منظور از ابعاد آجر فشاری در این فصل، حدود۵٫۵*۱٫*۲۱ سانتیمتراست، منظور از ضخامت یک و نیم آجره، حدود ۳۵ سانتیمتر، یک آجره، حدود ۲۲ سانتیمتر و نیم آجره، حدود ۱۱ سانتیمتر اس ت. ۲- حجم حفره یا سوراخهای با مقطع کمتر از ۰٫۰۵ متر مربع، از حجم آجرکاری یا طاق کسر نخواهد شد و از بابت ایجاد چنین حفره یا سوراخهایی در آجرکاریها، پرداخت جداکانه‌ای صورت نخواهد گرفت . ۳- ملاک اندازه گیری طاق ضربی، سطح افقی زیر آن است، به عبارت دیگر، افزایش سطح ناشی از قوس طاق ضربی، در قیمتها منظورشده و قابل پرداخت نیست . ۴- هزینه دوغاب ریزی روی کارهای آجری )به استثنای طاق آجری (، در قیمتهای واحد مربوط منظور شده و از این بابت پرداخت جداکانه‌ای صورت نخواهد گرفت . ۵- در ردیف‌های طاق زنی، هزینه های ناشی از چوب بست زیرپا و سایرتجهیزات لازم برای اجرای طاق، درقیمتها منظور شده است . ۶- ردیف‌های مربوط به نماسازی و نماچینی آجری، قابل استفاده در تمام کارها به استثن …