راهنمای اتوماتیک سازی کانال ایتا

راهنمای اتوماتیک سازی کانال ایتا

راهنمای اتوماتیک سازی کانال ایتا

راهنمای اتوماتیک سازی کانال ایتا

آیا شما هم از پیام رسان ایتا برای معرفی کالا و خدمات خود استفاده می کنید؟
آیا در پیام رسان ایتا کانال دارید و مطالبتان را منتشر می کنید؟
آیا دوست دارید یک کانال اتوماتیک داشته باشید تا به راحتی در مواقع بیکاریتان مطالب کانالتان را بنویسید تا هر زمان که مناسب بود خودش در کانال شما منتشر شود؟
آیا کارمند هستید و یا مشغله های دیگری دارید که اجازه نمی دهد به موقع به کانال خود رسیدگی کنید؟
آیا رسیدگی به کانالتان شما را از سایر کارها و تفریحات…