تحقیق در مورد توقعات همسران جوان 7 ص

تحقیق در مورد توقعات همسران جوان ۷ ص

تحقیق در مورد توقعات همسران جوان 7 ص

تحقیق در مورد توقعات همسران جوان ۷ ص

حجم فایل : ۱۳٫۱ KB نوع فایل : ورد توقعات همسران جوان  علل توقعات     اینکه چرا برخی از همسران به دنبال توقعاتی هستندودر صورت بر آورده نشدن آن به درگیری واختلاف می پردازند پاسخ های متعددی دارد که برخی از آنها بدین قرارند:    تحریک ها ودو بهم زنی ها     ما درمواردی شاهد تحریک ها ودو بهم زنی ها از سوی افرادی هستیم که با سخنان گزاف سعی می کنند زنی را نسبت به شوهرش متوقع ویا در شوهر حالت تنوع وفزون خواهی پدیدآورند؛ مثلاً به او می گویند…