پاورپوینت  نگهداري فايلهاي ايندکس دار

پاورپوینت نگهداری فایلهای ایندکس دار

پاورپوینت  نگهداری فایلهای ایندکس دار

پاورپوینت نگهداری فایلهای ایندکس دار

فرمت فایل:پاورپوینت
با قابلیت ویرایش وآماده پرینت
تعداد اسلاید:۱۷ اسلاید
بعضی اسلاید:
 •نگهداری فایلهای ایندکس دار:
(۱ایجاد اوّلیهایندکس به همراه خود فایل:
هنگام ایجاد فایل (Create File). ü üبایستی ایجاد ایندکس مربوطه را نیز پیش بینی نمود.
اگر چه در آغاز هر دو تهیاز داده ها (Data) می باشند.
 (2آوردنایندکس در حافظهRAMقبل از استفاده از فایل:
هنگام شروع استفاده از فایل
(Open File). بایستی ایندکس نیز باز شده.
داده های ایندکس به حافظه RAM آورده…