ترجمه مقاله آلكالوئيدهاي بيواكتيو (زيست فعال) از پسيكتريا و مرتبط به رونا Bioactive Alkaloids from South AmericanPsychotria and Related Rubiaceae (

ترجمه مقاله  آلكالوئيدهاي بيواكتيو (زيست فعال) از پسيكتريا و مرتبط به رونا  Bioactive Alkaloids from South AmericanPsychotria and Related Rubiaceae  (

ترجمه مقاله آلكالوئيدهاي بيواكتيو (زيست فعال) از پسيكتريا و مرتبط به رونا Bioactive Alkaloids from South AmericanPsychotria and Related Rubiaceae (

ترجمه مقالهBioactive Alkaloids from South AmericanPsychotria and Related Rubiaceae  ( آلكالوئيدهاي بيواكتيو (زيست فعال) از پسيكتريا و مرتبط به رونا )بصورت فایل word  وقابل ویرایش فایل pdf به زبان اصلی به همراه فایل word  ترجمه شده 
چكيده
بزرگترين بخش از تنوع گياهي جهان در نئوتروپيك (نئوگرمسيري) قرار دارد، با جنگل اطلس و آمازون يك مخزن غني دست نخورده از گونه‌هايي است كه مي‌تواند منجر به كشف داروي جديد شود. مولكول‌هاي بيو اكتيو اغلب از گونه‌هاي روناسيان جدا…