تحقیق در مورد چرخه سلولي

تحقیق در مورد چرخه سلولی

تحقیق در مورد چرخه سلولی

تحقیق در مورد چرخه سلولی

حجم فایل : ۱۲۴٫۶ KB نوع فایل : ورد چرخه سلولی : چرخه سلولی از دو مرحله تشکیل شده : ۱- اینتر فاز ۲- تقسیم میان دو تقسیم میتوز پیاپی را اینتر فاز می گویند . اینتر فاز را می توان به سه مرحله تقسیم نمود : G 1بخش از اینتر فاز که درفاصله پایان تقسیم میتوز تا شروع دوره s است . s : دراین مرحله مولکولهای DNA و بسیاری دیگر از اجزای کروماتین مضاعف می شود . G2 بخشی از اینتر فاز است که پایان دوره s (سنتز ) تا آغاز یک تقسیم میتوز است . رویدادهای مرئی میتوز شامل چهار مرحله پی…