تحقیق در مورد معماري ايلخاني 26 ص

تحقیق در مورد معماری ایلخانی ۲۶ ص

تحقیق در مورد معماری ایلخانی 26 ص

تحقیق در مورد معماری ایلخانی ۲۶ ص

حجم فایل : ۲۴٫۱ KB نوع فایل : ورد به نام خدا خصوصیات عمده معماری ایلخانی آثار ساختمانی دوره ایلخانی مرحله ای از تاریخ پیوسته معماری اسلامی ایران است و اشکال دوره های قبل و خصوصیات طرح و جزئیات آنها را منعکس می کند. سبک معماری دوره ایلخانان مستقیماً از سبک آثار ساختمانی دوره سلجوقی اقتباس شده است. معماری سلجوقی و ایلخانی از حیث اوضاع و شرایط متظاهر شدنشان با هم شباهت دارند. در دوره سلجوقیان و همچنین در دوره ایلخانیان ساختمان های دینی از قبیل…