روش تدریس ایفای نقش

روش تدریس ایفای نقش

روش تدریس ایفای نقش

فرمت:doc
تعداد صفحه:۱۵
بخش هایی از مقاله:
فهرست:
 
 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..
 
هدف اساس………………………………………………………………………………………………….
 
مضموم نقش…………………………………………………………………………………………………
 
افرادی که در روش ایفای نقش شرکت دارند…………………………………………………….
 
مراحل اجرای روش تدریس ایفای نقش…………………………………………………………..
 
محاسن…