تحقیق در مورد ايـمـان  16 ص

تحقیق در مورد ایـمـان ۱۶ ص

تحقیق در مورد ایـمـان  16 ص

تحقیق در مورد ایـمـان ۱۶ ص

حجم فایل : ۱۱۸٫۶ KB نوع فایل : ورد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد موضوع تحقیق: ایـمـان ( مقدمه طرح برنامه های اسلام به صورت مسلکی اجتماع و با اصولی منسجم و هماهنگ و ناظر به زندگی فردی و اجتماعی انسان ها از ضرورت های امروز است. دراین راه ، قرآن کامل ترین و موثق ترین سندی است که می توان به آن اتکا کرد. با تدبر در آیات قرآن ،که خود هدف عالی قرائت و تلاوت آن است ، همگان به عیان می بینند که قرآن کتاب زندگی و آیه های آن تماماً آیه های زندگی و حرکت است…