تحقیق در مورد ايزوتوپ ها 22 ص

تحقیق در مورد ایزوتوپ ها ۲۲ ص

تحقیق در مورد ایزوتوپ ها 22 ص

تحقیق در مورد ایزوتوپ ها ۲۲ ص

حجم فایل : ۲۰۸٫۱ KB نوع فایل : ورد مقدمه: بسیاری از عناصر در چند شکل متفاوت هسته ای به طور طبیعی وجود دارند که به ،آنها ایزوتوپ می گویند. تمام ایزوتوپ های یک عنصر،خواص شیمیایی مشابه دارند و این در حالی است که بعضی از آنها خاصیت رادیو اکتیو دارند که رادیو ایزوتوپ نام دارند. کاربرد تکنیک های هسته ای در مدیریت صنعتی و محیط زیست دائماً در حال افزایش است. جریان پیوسته عملیات آنالیز تحلیلی و پاسخ سریع ناشی از کاربرد تکنیک ها و  کنترل های هسته ای که…