تحقیق در مورد قران وراه تشخيص هويت انسان

تحقیق در مورد قران وراه تشخیص هویت انسان

تحقیق در مورد قران وراه تشخیص هویت انسان

تحقیق در مورد قران وراه تشخیص هویت انسان

حجم فایل : ۱۳٫۰ KB نوع فایل : ورد قران وراه تشخیص هویت انسان ایحسب الانسان الّن نجمع عظامه ،بلی قادراین علی ان نسوی بنانه ؛ یا انسان گمان می کند که استخوانهای اورا جمع نخواهیم کرد،آری ما قادریم که حتی (خطوط سر)انگشتان اورا موزون ومرتب کنم.۱   کلمه حسبان از مصدر یحسب به معنی ظن وپندار است. اگر استخوان را به صیغه جمع آورده فرمود انسان گمان کرده ما استخوانهایش را جمع نمی کنیم برای آن بود که کنایه باشد از زنده کردن همه مردگان واستفهام در این آیه…