تحقیق در مورد هفت خوان رستم 13 ص

تحقیق در مورد هفت خوان رستم ۱۳ ص

تحقیق در مورد هفت خوان رستم 13 ص

تحقیق در مورد هفت خوان رستم ۱۳ ص

حجم فایل : ۱۷٫۹ KB نوع فایل : ورد هفت خوان رستم خوان اوّل: بیشه شیر  رستم برای رها کردن کی کاوس از بند دیوان بر رخش نشست و بشتاب رو براه گذاشت. رخش شب و روز می تاخت و رستم دو روزه راه را به یک روز می برید، تا آنکه رستم گرسنه شد و تنش جویان خورش گردید. دشتی برگور پدیدار شد. رستم پی بر رخش فشرد و کمند انداخت و گوری را به بند در آورد. با پیکان تیر آتشی برافروخت و گور را بریان کرد و بخورد. آنگاه لگام از سر رخش باز کرد و او را بچرا رها ساخت و خود به…