دانلود رایگان کتاب زن سی ساله اونوره دوبالزاک

دانلود رایگان کتاب زن سی ساله اونوره دوبالزاک

دانلود رایگان کتاب زن سی ساله اونوره دوبالزاک

یکی از بهترین کتاب‌های دوبالزاک، زن سی ساله است. یک تراژدی غمناک کهدوبالزاک آن را در بستر تاریخ فرانسه نگاشته است. هر خواننده‌ی عاشق ادبیاتی باید یک بار این کتاب را بخواند و نبوغدوبالزاک را تحسین کند….

دانلود رمان کمدی انسانی اثر اونوره دوبالزاک

دانلود رمان کمدی انسانی اثر اونوره دوبالزاک

دانلود رمان کمدی انسانی اثر اونوره دوبالزاک

درباره کتاب :بالزاک به خاطر نوشتن این کتاب آماج تهمت ها و افترا شد و برای مدتی او را تهدید به زندان کردند.برای نویسنده ای که زشتی های جامعه اشان را به رخ شان می کشید چنین تهدیدها و حرف هایی عجیب نبود و بالزاک در مقابل این تهمت ها و تهدیدها می گفت:صنعتگری که پیکر مرا با سنگ تراشیده مرا بزرگ نمی کند و زندان رفتن هم مرا کوچک نمی کند.
بالزاک با آثار خود به مکتب رمانتیسم پایان داد و پیروزی واقعیت را بر احساس و رؤیا اعلام کرد. وی گرچه در اندیشه آن…