اومانیسم نهایی

اومانیسم نهایی

اومانیسم واژه ای است که در طول تاریخ ، معانی گوناگونی به خود دیده است . تاریخ پیچیده آن در دنیای غرب دامنه معانی و تعاریفش را گسترده کرده است . با وجود این ، می بایست ضمن تأکید بر تکثر ، پیچیدگی و سیال بودن معانی اومانیسم ،تعریف امروزی آن را ارائه نماییم . ریشه این واژه humble (humilis) از واژه لاتین humus به معنای خاک یا زمین است . از این رو homo به معنای هستی زمینی و humanus به معنای خاکی یا انسان است .[۱] این واژه در آغاز در مقابل سایر موجودات خاکی یعنی حیوانات…