فصل چهار کتاب بیوتکنولوژی مولکولی؛ اصول و کاربردهای DNA نوترکیب- با عنوان سنتز، تکثیر و توالی یابی DNA- به همراه ترجمه کامل فصل


بیوتکنولوژی مولکولی؛ اصول و کاربردهای DNA نوترکیب-فصل ۴: سنتز، تکثیر و توالی یابی DNA فصل ۴ کتاب بیوتکنولوژی مولکولی؛ اصول و کاربردهای DNA نوترکیب- با عنوان سنتز، تکثیر و توالی یابی DNA- در قالب ۵۴ صفحه فایل pdf به همراه ترجمه شیوا و دقیق در قالب ۴۶ صفحه فایل word مقدمه در هر قلمرویی از علوم تجربی، پیشرفت های فن آوری، اثراتی روی پژوهش دارد. پروتوکل های جدید، سبب ظهور آزمایش های خلاقانه می شوند و روش های آزمایشگاهی که زمانی به دشواری انجام می شدند، بسیار راحت تر می شوند. اساس زیست فن آوری مولکولی، در طیف وسیعی از پیشرفت های تکنیکی که بساری از آن ها، چه در پژوهش های کوچک مقیاس و چه در پژوهش های بزرگ مقیاس، رایج و در دسترس هستند، ریشه دارد. برای مثال، امروزه، سنتز شیمیایی یک مولکول DNA ، تکثیر DNA با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز ( PCR ) و به دست آوردن توالی نوکلئوتیدی DNA ، کار رایجی است. هر یک از این روش ها، از مطالعات پایه ای ساختار DNA و سازوکار همانندسازی آن، منتج شده است. به علاوه، این روش های آزمایشگاهی برای تخلیص، مشخصه یابی و بیان ژن های کلون شده، ضروری است. …