توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی

چکیده هدف از این پزوهش،توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود.جامعه اماری این پزوهش معلمان تربیت بدنی زن و مرد در مقاطع مختلف تحصیلی نیشابور در سال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳بودند که ۱۰۰ نفر بودند و همگی در تحقیق شرکت کردند. این پزوهش که از نوع توصیفی است به شکل میدانی انجام گرفته است.ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه هرزبرگ بودکه به تمامی ۱۰۰ نفر برای تکمیل ارایه شد که به ۹۱ مورد ان پاسخ داده شد.از امارهای توصیفی و استنباطی برای توصیف و تحلیل داده ها استفاده گردید.نتایج نشان داد که در بین عوامل انگیزشی رشد فکری وارتقاء،قدردانی،پیشرفت،ماهیت مسوولیت ماهیت کار و موفقیت به ترتیب بیشترین اهمیت را در انگیزش شغلی معلمان دارند.در بین عوامل بهداشتی روابط ،حقوق و دستمزد،امنیت شغلی،شرایط کار،قوانین و مقررات و سرپرستی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند.اولویت بندی عوامل انگیزشی در معلمان زن و مرد به طورجداگانه نشان داد که در بین معلمان زن قدردانی،رشد فکری و ارتقاء،پیشرفت،ماهیت کار،ماهیت مسوولیت وموفقیت و درمعلمان مرد رشد فکری و ارتقاء،قدردانی،پیش …

فایل پاورپوینت کامل تصمیم گیری چند معیاره و اولویت یندی به روش تحلیل سلسه مراتبی (AHP)

فایل پاورپوینت کامل قابل تغییر در ارتباط با روش اولویت بندی AHP در ۸۰ اسلاید، دارای چندین مثال حل شده و توضیحات کامل جهت یادگیری و ارائه اگر در مورد تصمیم گیری سلسله مراتبی و AHP به دنبال منبع هستید خرید این فایل برای شما کفایت می کند. …

فایل پاورپوینت تصمیم گیری چند معیاره و اولویت یندی به روش تحلیل سلسه مراتبی (AHP)