لکه

لکه

لکه

لکه

لکه
نوشته:ایرج مستعان
Smudge written by iraj mostan
  
اگر هم این شایعات درست باشد.همه میدانستند این عشق به ازدواج نخواهد کشید.جمشید بارها گفته بود که اهل زن گرفتن نیست.میترا نیز همیشه وقتی صحبت از ازدواج پیش می آمد،به دوستان محرم خود می گفت: در ازدواج باید از جوانها گریخت،اینها با حسادت و سخت گیریها و قیود خودشان بیچاره زن را زجر کش می کنند.اگر من یک روز مجبور شوم شوهر کنم.با یک مرد دنیا دیده و سرد و گرم چشیده با شقیقه های خاکستری و چشمانی که قدرت…