پنجه های پوسیده جلد اول

پنجه های پوسیده جلد اول

پنجه های پوسیده جلد اول

پنجه های پوسیده جلد اول

پنجه های پوسیده جلد اول
نوشته: صدر الدین الهی (سپیده)
Rotten paws written by sadredine elahi
 
روزهای بعد هم درست در همان ساعت و همان لحظه معین همان زن از جلوی پنجره ام می گذشت و تصویرش را در خاطرم استوارتر می کرد. هر روز او را می دیدم.احساس می کردم که این تصویر در ذهن من مثل اینکه در دوای ثبوت غوطه ور شده باشد ثابت تر می شود. کم کم همه مشخصات او بخاطرم ماند. سوار یک ماشین کرایسلر سفید بود.موهای صاف و بلندی داشت که مثل یک رگبار تند بر روی شانه هایش ریخنه بود و…