تحقیق جامع در مورد ارتباط بین سود و قیمت سهام


    فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول ۱ ۱-۱- مقدمه ۱ ۲-۱- تعریف موضوع ۲ ۳-۱- اهمیت تحقیق ۳ ۴-۱- هدف و علت انتخاب موضوع ۳ ۵-۱- سوابق مربوط ۴ ۶-۱- فرضیات تحقیق ۵ ۷-۱- قلمرو مکانی تحقیق ۵ ۸-۱- قلمرو زمانی تحقیق ۵ ۹-۱- روش تحقیق ۵ ۱۰-۱- ساختار تحقیق ۵ فصل دوم ۷ ۱-۲- مقدمه ۷ ۲-۲- کلیات ۷ ۳-۲- بازار سرمایه در ایران ۸ ۴-۲- مزایای وجود بورس اواق بهادار ۹ ۱- از دیدگاه کلان ۹ ۲- از دیدگاه شرکتهای پذیرفته شده در بورس ۹ ۳- از نظر سرمایه گذاران ۹ ۵-۲- سودمندی در پیش بینی معیاری برای ارزیابی اطلاعات ۱۰ ۶-۲- استفاده کنندگان صورتهای مالی ۱۱ ۷-۲- هدفهای گزارشگری مالی ۱۲ ۸-۲- انتخاب نظریه سود ۱۳ ۹-۲- استدلال انتخاب نظریه سود ۱۴ ۱۰-۲- مکاتب فکری پیرامون اندازه گیری سود ۱۵ ۱۱-۲- سود تحققی و سود غیر تحققی ۱۶ ۱۲-۲- فواید سود برای سرمایه گذاران ۲۰ ۱۳-۲- حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام ۲۱ ۱۴-۲- تحلیل سود ۲۳ ۱۵-۲- پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری ۲۴ ۱۶-۲- قیمتها و سودها ۲۴ ۱۷-۲- ویژگی بازار حقیقی و کامل ۲۴ ۱۸-۲- ارتباط بین سودهای …

بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام


فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه (بیان مسأله)……………………………………………………………………… ۱ ضرورت ………………………………………………………………………………… ۲ اهمیت موضوع …………………………………………………………………………. ۲ سوال اصلی …………………………………………………………………………….. ۳ فرضیات………………………………………………………………………………….. ۴ قلمرو…………………………………………………………………………………….. ۵ کلید واژه های اصلی ……………………………………………………………………. ۵ فصل دوم : ادبیات نظری ۲-۱) مروری بر ادبیات نظری ……………………………………………………………….. ۶ ۳-۱) تاریخچه پیدایش صورتهای جریان نقدی……………………………………………….. ۷ ۴-۱) مفاهیم و تعاریف وجوه نقد…… …

بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار

این متن شامل ۳۶ صفحه می باشد 
 
رشد بورس و جا افتادن آن در در عملیات تجاری و اقتصادی با انقلاب صنعتی اروپا و شکوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن قاره از کشاورزی به صنعتی همراه بوده است . نکته قابل توجه آنکه درست در هنگام جهش معاملات بورس و یا گرفتن آن دول اروپای مانند انگلستان ، آلمان ، سوئیس قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این نهاد را وضع کردند و قبل از اینکه امنیت سرمایه گذاری به خطر افتد و موجباتی فراهم شود که صاحبان پس اندازهای کوک صنایع…