اوراق اجاره

اوراق اجاره

این متن شامل ۳۷ صفحه می باشد 
 
اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که از قابلیت گردش در جهت بهره‌وریاقتصادی برخوردارند و مالکیت بر عین‌های اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات رانشان می‌دهند.
اوراق اجاره شامل مجموعه‌ای متنوع است که اصلی‌ترین ویژگی مشترک آن‌ها گردشراحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است. اوراق اجاره سه گونه است: اوراق اجاره منافع, اوراقاجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. هریک از این گونه‌ها خود به…