پکیج آموزشی اوج بازارهای مالی علی بهاری

پکیج آموزشی اوج بازارهای مالی علی بهاری

پکیج آموزشی اوج بازارهای مالی علی بهاری

پکیج آموزشی اوج بازارهای مالی علی بهاری
توضیحات:
مهمترین راه شناخت مشتریان بازار کالبدشکافی روانشناسانه بازار می باشد.پس از این که توانستیم روانشناسی بازار را درک کنیم باید بتوانیم آنها را در تحلیل ها بگنجانیم تا علم در کنار روانشناسی باعث سود دهی شود.
اینکه چرا قیمت بالا و پایین می شود فقط وفقط یک علت دارد ایجاد عرضه و تقاضا،این دو مؤلفه زماتی رخ می دهد که دسته زیادی از مشتریان بازار سرمایه یک چیز را ببینید.
آنچیزی که دیده می شود و عرضه…