تحقیق درباره اهمیت گیاهان دارویی درجهان 205 ص

تحقیق درباره اهمیت گیاهان دارویی درجهان ۲۰۵ ص

تحقیق درباره اهمیت گیاهان دارویی درجهان 205 ص

تحقیق درباره اهمیت گیاهان دارویی درجهان ۲۰۵ ص

مروری بر تاریخچه این علم
هند: گنجینه ای از داروها و ادویه ها
چین با ۸۱۶۰ نسخه
دنیای قدیم و پزشکانش
ستارگان طب عرب
گیاهان تلخ
گیاهان تلخ لعابدار : گیاه پای خر ، شاهدانه ، گیاهان قابض (داروهای منقبض کننده)
ضد التهابها
گیاهان ضد نفخ
گیاهان معرق
گیاهان کاهش دهندۀ تعرّق
گیاهان مّدر
گیاهان خلط آور
گیاهان خلط آور و قی آور
خلط آور محرک
گیاهان ضد سرفه
گیاهان مسهل صفرا
گیاهان معطر
ضد انگل
ضد دیابت
امراض زنانه
 
ضد استفراغ
ضد…