مقاله ی اهمیت مسئله « زبان خصوصی» و رابطه آن با نظریه « معنی»

مقاله ی اهمیت مسئله « زبان خصوصی» و رابطه آن با نظریه « معنی»

مقاله ی اهمیت مسئله « زبان خصوصی» و رابطه آن با نظریه « معنی»

فرمت:doc
تعداد صفحه:۲۶
بخش هایی از مقاله:
مسئله زبان خصوصی یکی از مهمترین مباحث پژوهشهای فلسفی است که درباب آن نظریات مختلفی مطرح گردیده است. اکثر مفسران معتقدند که ایده عدم امکان « زبان خصوصی» محصول نظریه جدید ویتگنشتاین در باب معنی و فهم آن است در پژوهشها معنی به عنوان کاربرد معرفی می شود به عبارت دیگر معنی یک واژه عبادت است از کاربرد آن در حوزه عمل اجتماعی و در نتیجه این معادل سازی، معیار و ملاک فهم معنا عبارت است از قابلیت و توانایی…