مزدیسناوادب پارسی

مزدیسناوادب پارسی

مزدیسناوادب پارسی

مزدیسناوادب پارسی

 
مزدیسنا و ادب پارسی
آقای دکتر محمد معین، عفی الله عنه و عافاه(۱)، کتابی به همین نام و عنوان
[۲۳۷]
نوشته اند و ما در بحثهای خود زیاد از آن استفاده و نقل کرده ایم. هدف این کتاب آنچنان که نام کتاب و مقدمه نویسنده کتاب حکایت می کند یک امر ساده علمی است: نشان دادن انعکاس لغات مزدیسنایی و اندیشه های مزدیسنایی در ادبیات فارسی. از نظر کارهای علمی و ادبی، این کار، کار بسیار مفید بلکه ضروری است، ولی هدف اصلی کتاب را آقای ابراهیم پور داود که استاد…