پاورپوینت در مورد اهرمهاي عملياتي و مالي

پاورپوینت در مورد اهرمهای عملیاتی و مالی

پاورپوینت در مورد اهرمهای عملیاتی و مالی

پاورپوینت در مورد اهرمهای عملیاتی و مالی

حجم فایل : ۱۲۰٫۰ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۲۰ بنام خدا اهرمهای عملیاتی و مالی منبع:مدیریت مالی (هامپتون) اهرم: اهرم بمعنای افزایش توانایی مالی شرکت جهت رسیدن به اهداف خاص میباشد. دراین مبحث مفاهیم گوناگون اهرمها درفرایند برنامه ریزی شرکت مطرح میشود،بطوریکه هرمفهوم به نوعی درارتباط بااندازه گیری سود است رابطه بین بازده سرمایه یا سودقبل ازکسرمالیات باموقعیت مالی شرکت: فروش سودعملیاتی سودعملیاتی مجموع داراییها فروش مجموع…