تحقیق در مورد نقدينگي 17 ص

تحقیق در مورد نقدینگی ۱۷ ص

تحقیق در مورد نقدینگی 17 ص

تحقیق در مورد نقدینگی ۱۷ ص

حجم فایل : ۳۷٫۷ KB نوع فایل : ورد فصل چهارم از صفحه ۷۱ تا ۸۲ اهرم، نقدینگى وجریان نقدى مقیاسهاى اهرم، نقدینگى وجریان نقدى با ساختار مالى یک سازمان و توانایى سازمان براى پرداخت به موقع بدهیهاى خودسر وکار دارند. هر یک از این سه مقیاس به جزءجداگانه اى از این جنبه عملکرد شرکت مربوطند. مقیاسهاى اهرم، ساختارمالى سازمان را توصیف مى کنند و شامل مقیاسهایى مثل نسبت بدهى به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهى به کل داراییها و نسبت توان پرداخت بهره می شود. مقیاسهاى…