تحقیق در مورد قالبگیری اشیاء گداخته  39 ص

تحقیق در مورد قالبگیری اشیاء گداخته ۳۹ ص

تحقیق در مورد قالبگیری اشیاء گداخته  39 ص

تحقیق در مورد قالبگیری اشیاء گداخته ۳۹ ص

حجم فایل : ۱۴۰٫۱ KB نوع فایل : ورد قالبگیری اشیاء گداخته قالبگیری مواد گداخته تکنیک قدیمی از قرن هایی می‌باشد که از شکل گیری مواد خالی از یک ماده گداخته بدست می‌آید. این فرآیند درزمان‌های قدیم توسعه مصریان و با بلیونیها برای گداختن شیشه و کهربای ذوب شده درون ظرف‌های کوچک و مجسمه‌های سفال رنگی دکوری استفاده کرده اند. به طوراساسی فرآیند از شکل گیری یک لوله هوای وارد شده و گداختن درون لوله برای کشش و بسط آن تشکیل می‌شود تا یک شی ء…