تحقیق در مورد بررسی فاکتورهای موثر در کمیت عامل اشک آور پیاز 16 ص

تحقیق در مورد بررسی فاکتورهای موثر در کمیت عامل اشک آور پیاز ۱۶ ص

تحقیق در مورد بررسی فاکتورهای موثر در کمیت عامل اشک آور پیاز 16 ص

تحقیق در مورد بررسی فاکتورهای موثر در کمیت عامل اشک آور پیاز ۱۶ ص

حجم فایل : ۸۰٫۶ KB نوع فایل : ورد زمان نهفتگی و کولتیوار و مدت انبارداری بر تعین کمیت عامل اشک آور پیاز تاثیر می گذارد خلاصه : عامل اشک آور(LF ،Z,E پروپانتیال اکسید گوگرد) یک محصول مستقیم هیدرولیز یک پروپنیل سیستئین سولفوکسید ۱- prencsoست ودرزمانی که در غلظتهای بالا وجود دارند بر طعم پیاز اثر می گذارد. جهت ارزیابی کردن عامل اشک آور به عنوان یک فاکتور موثر در کیفیت طعم پیاز، دو کولتیوار که یکی در گلخانه پرورش یافته و دیگری پیازهایی بودند که برای مدت…