نشانه ها و نمادها در ایران

نشانه ها و نمادها در ایران

نشانه ها و نمادها در ایران

نشانه ها و نمادها در ایران

عنوان کتاب:نشانه ها و نمادها در ایران
نویسنده:
موضوع و محتوا:
۱-جواهرات۲-تزیین بدن۳-ابزار و اسلحه ها۴-الگو ها۵-اعداد۶-نقاب۷-طلا۸-سنگهای گرانبها۹-ماذه گرانبها۱۰-گل ها۱۱-جام مقدس۱۲-تاجگذاری۱۳-الگو ها۱۴-ملیت۱۵-خانه۱۶-اجداد۱۷-پادشاهی.
قسمتی از کتاب:طلا در سرار دنیا،به صورت سنتی در لباس رسمی مناصب بالا و سلطنتی به کار می رود.در امپراتوری اینکا،حاکمان جدید در صمغ کاج پوشیده می شدند که غبار طلا به آن پاشیده می شد که این خاستگاه تاریخی…