دانلود یک سری نمونه سوال امتحانی تشریحی درس طراحی سازه های هیدرولیکی به صورت فایل word در 10 صفحه

دانلود یک سری نمونه سوال امتحانی تشریحی درس طراحی سازه های هیدرولیکی به صورت فایل word در ۱۰ صفحه

دانلود یک سری نمونه سوال امتحانی تشریحی درس طراحی سازه های هیدرولیکی به صورت فایل word در 10 صفحه

دانلود یک سری نمونه سوال امتحانی تشریحی درس طراحی سازه های هیدرولیکی به صورت فایل word در ۱۰ صفحه

در این پروژه یک سری نمونه سوال امتحانی تشریحی درس طراحی سازه های هیدرولیکی  به صورت فایل word در ۱۰ صفحه طبق موارد زیر طراحی شده است:
۱- سد تنظیمی
۲- کنترل پایداری لغزش در سدهای مخزنی وزنی
۳- منحنی دبی- اشل پایاب سد
۴- اتصال از شیب کم به زیاد در شوت
۵- سطوح صاف پتانسیل کاویتاسیون
۶- وظیفه دندانه ها در حوضچه آرامش
۷- سرریز کالورت
۸- Slug Flow
۹- رابطه سرریز
۱۰- طول مؤثر سرریز
۱۱- معادله روش گام استاندارد برای محاسبه پروفیل سطح آب را در شوت
۱۲- سازه…