مقاله تجربیات پرستاری

مقاله تجربیات پرستاری

خرید آنلاین

گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

فهرست مطالب

مقدمه: ………………………………………………………………………………………….۴

معرفی رشته و شغل پرستاری ………………………………………………………………۴

تعریف و شناسایی شغل: …………………………………………………………………….۴

خصوصیات جسمی و توانایی های لازم برای احراز شغل: ………………………………..۵

تبیین وظایف پرستاری : ……………………………………………………………………….۵

شرح وظایف در رده های مختلف پرستاری ………………………………………………….۷

شرح  وظایف مدیر خدمات پرستاری (مترون) ……………………………………………….۷

شرح وظایف سو پروایزر آموزشی ………………………………………………………….۱۰

شرح وظایف سرپرست (سوپروایزر) کنترل عفونت ………………………………………..۱۳

شرح وظایف سرپرست پرستاری (سوپروایزر در گردش ) ………………………………..۱۵

شرح وظایف سر پرستار ……………………………………………………………………..۱۸

شرح وظایف عمومی کارشناس پرستاری …………………………………………………۲۱

شرح وظایف تخصصی پرستار در بخش اورژانس ………………………………………….۲۵

سی پی آر : …………………………………………………………………………………..۲۶

پرستار اورژانس عمومی ……………………………………………………………………..۲۸

اورژانس زایمان ( در مراکزی که مرکز زایمان ندارند) : …………………………………….۳۰

اورژانس گوش و حلق و بینی : ………………………………………………………………۳۱

اورژانس مسمومین ……………………………………………………………………………۳۱

شرح وظایف تخصصی پرستاری در بخش های نوزادان و کودکان ………………………..۳۲

و . . .

فهرست مطالب مقدمه: ……………………………………………………………………..۴

معرفی رشته و شغل پرستاری ……………………………………………………………..۴

تعریف و شناسایی شغل: ……………………………………………………………………۴

خصوصیات جسمی و توانایی های لازم برای احراز شغل: ……………………………….۵

تبیین وظایف پرستاری : ………………………………………………………………………۵

شرح وظایف در رده های مختلف پرستاری …………………………………………………۷

شرح  وظایف مدیر خدمات پرستاری (مترون) ………………………………………………۷

شرح وظایف سو پروایزر آموزشی ………………………………………………………….۱۰

شرح وظایف سرپرست (سوپروایزر) کنترل عفونت ……………………………………….۱۳

شرح وظایف سرپرست پرستاری (سوپروایزر در گردش ) ………………………………..۱۵

شرح وظایف سر پرستار ……………………………………………………………………..۱۸

شرح وظایف عمومی کارشناس پرستاری …………………………………………………۲۱

شرح وظایف تخصصی پرستار در بخش اورژانس ………………………………………….۲۵

سی پی آر : …………………………………………………………………………………..۲۶

پرستار اورژانس عمومی ……………………………………………………………………..۲۸

اورژانس زایمان ( در مراکزی که مرکز زایمان ندارند) : …………………………………….۳۰

اورژانس گوش و حلق و بینی : ………………………………………………………………۳۱

اورژانس مسمومین ……………………………………………………………………………۳۱

شرح وظایف تخصصی پرستاری در بخش های نوزادان و کودکان ………………………..۳۲

و . . .

لغت پرستار (NURSE ) از کلمه لاتین (NUTRIX ) به معنای تغذیه گرفته شده است. پرستار یکی از اعضاء کلیدی در گروه مراقبت های بهداشتی ودرمانی است و نقش ارزنده او در پذیرش، آماده سازی، مراقبتها و حمایت های جسمی و اجتماعی مورد قبول همه و بر هیچ کس پوشیده نیست. در تقسیم بندیهای آکادمیک، امروز ارزش پرستار خوب همطراز یک پزشک خوب قرار می گیرد. کار یک پزشک خوب موقعی بحد مطلوب می رسد که یک پرستار خوب و ورزیده مسئولیت بیمار او را بر عهده داشته باشد.

۱- مراقبت کننده: نخستین نقش پرستار مراقبت کردن از فرد مورد نظر ( بیمار ) است.

۲- تعلیم دهنده (معلم): اجرا وارزیابی طرحهای آموزشی برای فرد و خانواده وی جهت رفع نیازهای یادگیری آنان

۳- مشاور: جمع آوری اطلاعات برای تحصیل در حل مشکل و تصمیم گیری

۴- رهبر: محقق و حمایت کننده از مددجو و خانواده

۵- نقش درمانی

۶- نقش حفاظتی

۷- نقش هماهنگ کننده

پرستار باید از سلامت کامل جسمی و ذهنی و روحی برخوردار باشد و فردی دقیق، علاقه مند و صبور باشد و کنترل کافی روی احساسات شخصی خود داشته باشد.

هرکسی از آن مفهومی دارد، یکی نگهدارنده بچه و یکی بعنوان مراقب سالمند و دیگری به عنوان فرشته نجات پرستار، خودش هم نمی‌داند چه کاره است و چه کاره باید باشد .

و . . . 

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

اشتراک بگذارید:

برچسب ها :
پرستاری , تجربیات پرستاری , پرستار , مقاله پرستاری , پروژه پرستاری

دانلود فایل

مقاله تجربیات پرستاری

مقاله تجربیات پرستاری

خرید آنلاین

گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

فهرست مطالب

مقدمه: ………………………………………………………………………………………….۴

معرفی رشته و شغل پرستاری ………………………………………………………………۴

تعریف و شناسایی شغل: …………………………………………………………………….۴

خصوصیات جسمی و توانایی های لازم برای احراز شغل: ………………………………..۵

تبیین وظایف پرستاری : ……………………………………………………………………….۵

شرح وظایف در رده های مختلف پرستاری ………………………………………………….۷

شرح  وظایف مدیر خدمات پرستاری (مترون) ……………………………………………….۷

شرح وظایف سو پروایزر آموزشی ………………………………………………………….۱۰

شرح وظایف سرپرست (سوپروایزر) کنترل عفونت ………………………………………..۱۳

شرح وظایف سرپرست پرستاری (سوپروایزر در گردش ) ………………………………..۱۵

شرح وظایف سر پرستار ……………………………………………………………………..۱۸

شرح وظایف عمومی کارشناس پرستاری …………………………………………………۲۱

شرح وظایف تخصصی پرستار در بخش اورژانس ………………………………………….۲۵

سی پی آر : …………………………………………………………………………………..۲۶

پرستار اورژانس عمومی ……………………………………………………………………..۲۸

اورژانس زایمان ( در مراکزی که مرکز زایمان ندارند) : …………………………………….۳۰

اورژانس گوش و حلق و بینی : ………………………………………………………………۳۱

اورژانس مسمومین ……………………………………………………………………………۳۱

شرح وظایف تخصصی پرستاری در بخش های نوزادان و کودکان ………………………..۳۲

و . . .

فهرست مطالب مقدمه: ……………………………………………………………………..۴

معرفی رشته و شغل پرستاری ……………………………………………………………..۴

تعریف و شناسایی شغل: ……………………………………………………………………۴

خصوصیات جسمی و توانایی های لازم برای احراز شغل: ……………………………….۵

تبیین وظایف پرستاری : ………………………………………………………………………۵

شرح وظایف در رده های مختلف پرستاری …………………………………………………۷

شرح  وظایف مدیر خدمات پرستاری (مترون) ………………………………………………۷

شرح وظایف سو پروایزر آموزشی ………………………………………………………….۱۰

شرح وظایف سرپرست (سوپروایزر) کنترل عفونت ……………………………………….۱۳

شرح وظایف سرپرست پرستاری (سوپروایزر در گردش ) ………………………………..۱۵

شرح وظایف سر پرستار ……………………………………………………………………..۱۸

شرح وظایف عمومی کارشناس پرستاری …………………………………………………۲۱

شرح وظایف تخصصی پرستار در بخش اورژانس ………………………………………….۲۵

سی پی آر : …………………………………………………………………………………..۲۶

پرستار اورژانس عمومی ……………………………………………………………………..۲۸

اورژانس زایمان ( در مراکزی که مرکز زایمان ندارند) : …………………………………….۳۰

اورژانس گوش و حلق و بینی : ………………………………………………………………۳۱

اورژانس مسمومین ……………………………………………………………………………۳۱

شرح وظایف تخصصی پرستاری در بخش های نوزادان و کودکان ………………………..۳۲

و . . .

لغت پرستار (NURSE ) از کلمه لاتین (NUTRIX ) به معنای تغذیه گرفته شده است. پرستار یکی از اعضاء کلیدی در گروه مراقبت های بهداشتی ودرمانی است و نقش ارزنده او در پذیرش، آماده سازی، مراقبتها و حمایت های جسمی و اجتماعی مورد قبول همه و بر هیچ کس پوشیده نیست. در تقسیم بندیهای آکادمیک، امروز ارزش پرستار خوب همطراز یک پزشک خوب قرار می گیرد. کار یک پزشک خوب موقعی بحد مطلوب می رسد که یک پرستار خوب و ورزیده مسئولیت بیمار او را بر عهده داشته باشد.

۱- مراقبت کننده: نخستین نقش پرستار مراقبت کردن از فرد مورد نظر ( بیمار ) است.

۲- تعلیم دهنده (معلم): اجرا وارزیابی طرحهای آموزشی برای فرد و خانواده وی جهت رفع نیازهای یادگیری آنان

۳- مشاور: جمع آوری اطلاعات برای تحصیل در حل مشکل و تصمیم گیری

۴- رهبر: محقق و حمایت کننده از مددجو و خانواده

۵- نقش درمانی

۶- نقش حفاظتی

۷- نقش هماهنگ کننده

پرستار باید از سلامت کامل جسمی و ذهنی و روحی برخوردار باشد و فردی دقیق، علاقه مند و صبور باشد و کنترل کافی روی احساسات شخصی خود داشته باشد.

هرکسی از آن مفهومی دارد، یکی نگهدارنده بچه و یکی بعنوان مراقب سالمند و دیگری به عنوان فرشته نجات پرستار، خودش هم نمی‌داند چه کاره است و چه کاره باید باشد .

و . . . 

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

اشتراک بگذارید:

برچسب ها :
پرستاری , تجربیات پرستاری , پرستار , مقاله پرستاری , پروژه پرستاری

دانلود فایل

مقاله تجربیات پرستاری

مقاله تجربیات پرستاری

خرید آنلاین

گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

فهرست مطالب

مقدمه: ………………………………………………………………………………………….۴

معرفی رشته و شغل پرستاری ………………………………………………………………۴

تعریف و شناسایی شغل: …………………………………………………………………….۴

خصوصیات جسمی و توانایی های لازم برای احراز شغل: ………………………………..۵

تبیین وظایف پرستاری : ……………………………………………………………………….۵

شرح وظایف در رده های مختلف پرستاری ………………………………………………….۷

شرح  وظایف مدیر خدمات پرستاری (مترون) ……………………………………………….۷

شرح وظایف سو پروایزر آموزشی ………………………………………………………….۱۰

شرح وظایف سرپرست (سوپروایزر) کنترل عفونت ………………………………………..۱۳

شرح وظایف سرپرست پرستاری (سوپروایزر در گردش ) ………………………………..۱۵

شرح وظایف سر پرستار ……………………………………………………………………..۱۸

شرح وظایف عمومی کارشناس پرستاری …………………………………………………۲۱

شرح وظایف تخصصی پرستار در بخش اورژانس ………………………………………….۲۵

سی پی آر : …………………………………………………………………………………..۲۶

پرستار اورژانس عمومی ……………………………………………………………………..۲۸

اورژانس زایمان ( در مراکزی که مرکز زایمان ندارند) : …………………………………….۳۰

اورژانس گوش و حلق و بینی : ………………………………………………………………۳۱

اورژانس مسمومین ……………………………………………………………………………۳۱

شرح وظایف تخصصی پرستاری در بخش های نوزادان و کودکان ………………………..۳۲

و . . .

فهرست مطالب مقدمه: ……………………………………………………………………..۴

معرفی رشته و شغل پرستاری ……………………………………………………………..۴

تعریف و شناسایی شغل: ……………………………………………………………………۴

خصوصیات جسمی و توانایی های لازم برای احراز شغل: ……………………………….۵

تبیین وظایف پرستاری : ………………………………………………………………………۵

شرح وظایف در رده های مختلف پرستاری …………………………………………………۷

شرح  وظایف مدیر خدمات پرستاری (مترون) ………………………………………………۷

شرح وظایف سو پروایزر آموزشی ………………………………………………………….۱۰

شرح وظایف سرپرست (سوپروایزر) کنترل عفونت ……………………………………….۱۳

شرح وظایف سرپرست پرستاری (سوپروایزر در گردش ) ………………………………..۱۵

شرح وظایف سر پرستار ……………………………………………………………………..۱۸

شرح وظایف عمومی کارشناس پرستاری …………………………………………………۲۱

شرح وظایف تخصصی پرستار در بخش اورژانس ………………………………………….۲۵

سی پی آر : …………………………………………………………………………………..۲۶

پرستار اورژانس عمومی ……………………………………………………………………..۲۸

اورژانس زایمان ( در مراکزی که مرکز زایمان ندارند) : …………………………………….۳۰

اورژانس گوش و حلق و بینی : ………………………………………………………………۳۱

اورژانس مسمومین ……………………………………………………………………………۳۱

شرح وظایف تخصصی پرستاری در بخش های نوزادان و کودکان ………………………..۳۲

و . . .

لغت پرستار (NURSE ) از کلمه لاتین (NUTRIX ) به معنای تغذیه گرفته شده است. پرستار یکی از اعضاء کلیدی در گروه مراقبت های بهداشتی ودرمانی است و نقش ارزنده او در پذیرش، آماده سازی، مراقبتها و حمایت های جسمی و اجتماعی مورد قبول همه و بر هیچ کس پوشیده نیست. در تقسیم بندیهای آکادمیک، امروز ارزش پرستار خوب همطراز یک پزشک خوب قرار می گیرد. کار یک پزشک خوب موقعی بحد مطلوب می رسد که یک پرستار خوب و ورزیده مسئولیت بیمار او را بر عهده داشته باشد.

۱- مراقبت کننده: نخستین نقش پرستار مراقبت کردن از فرد مورد نظر ( بیمار ) است.

۲- تعلیم دهنده (معلم): اجرا وارزیابی طرحهای آموزشی برای فرد و خانواده وی جهت رفع نیازهای یادگیری آنان

۳- مشاور: جمع آوری اطلاعات برای تحصیل در حل مشکل و تصمیم گیری

۴- رهبر: محقق و حمایت کننده از مددجو و خانواده

۵- نقش درمانی

۶- نقش حفاظتی

۷- نقش هماهنگ کننده

پرستار باید از سلامت کامل جسمی و ذهنی و روحی برخوردار باشد و فردی دقیق، علاقه مند و صبور باشد و کنترل کافی روی احساسات شخصی خود داشته باشد.

هرکسی از آن مفهومی دارد، یکی نگهدارنده بچه و یکی بعنوان مراقب سالمند و دیگری به عنوان فرشته نجات پرستار، خودش هم نمی‌داند چه کاره است و چه کاره باید باشد .

و . . . 

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

اشتراک بگذارید:

برچسب ها :
پرستاری , تجربیات پرستاری , پرستار , مقاله پرستاری , پروژه پرستاری

دانلود فایل

ترجمه کتاب انگلیسی برای دانشجویان مهندسی پزشکی+pdf

ترجمه کتاب انگلیسی برای دانشجویان مهندسی پزشکی+pdf

ترجمه کتاب انگلیسی برای دانشجویان مهندسی پزشکی+pdf

عنوان جزوه: ترجمه کتاب انگلیسی برای دانشجویان مهندسی پزشکی
نویسندگان:
سال چاپ: ۱۳۹۵
ناشر:
نوع فایل: pdf
حجم فایل: ۵۰۰کیلو بایت
تعداد صفحات: ۷۰
عکس هایی از فایل:

دانلود کتاب آناتومی به زبان ساده (کالبدشناسی عمومی انسان)

دانلود کتاب آناتومی به زبان ساده (کالبدشناسی عمومی انسان)

دانلود کتاب آناتومی به زبان ساده (کالبدشناسی عمومی انسان)

عنوان کتاب: آناتومی به زبان ساده (کالبدشناسی عمومی انسان)
نویسندگان: دکتر محمدرضا نیکروش
سال چاپ: ۱۳۷۸
ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
نوع فایل: pdf
حجم فایل: ۲۰ مگابایت
تعداد صفحات: ۱۸۶ صفحه
عکس هایی از فایل:

آنژین صدری

آنژین صدری

این فایل بصورت پاورپوینت و دارای ۴۵ اسلاید همراه با شکل و نمودار می باشد. اهداف آموزشی که پوشش داده شده شامل:
۱٫ تعریف آترواسکلروزیس و سندرم حاد کرونری
۲٫ فرضیه های آترواسکلروزیس
۳٫ تعریف آنژین و انواع آن
۴٫ علائم آنژین
۵٫ فیزیوپاتولوژی آنژین
۶٫ خصوصیات pain در انواع آنژین
۷٫ یافته های تشخیصی با اشاره به تغییرات ECG در سطوح مختلف
۸٫ درمان و مراقبت پرستاری…

پاورپوینت تحلیل الکتروفیزیولوژی سلول

پاورپوینت تحلیل الکتروفیزیولوژی سلول

پاورپوینت تحلیل الکتروفیزیولوژی سلول

پاورپوینت آماده پاورپوینت تحلیل الکتروفیزیولوژی سلول برای رشته پرستاری در ۴۴ اسلاید طراحی شده بخشی از مطالبی که در این پاورپوینت مورد بررسی قرار میگیرد به شرح زیر است:
 
تفاوت فضای بیوالکتریک و الکتریک سلول عصبی کانالهای یونی پمپهای یونی تولید پتانسیل استراحت تولید پتانسیل عمل انتشار پتانسیل عمل تفاوت فضای بیوالکتریک والکتریک سلول عصبی از نظر فیزیولوژیکی سیستم اعصاب وظیفه پردازش و انتقال اطلاعات را در سیستمهای حیاتی به عهده…

بحران در خانواده

بحران در خانواده

فایل پاورپوینت آماده و قابل ویرایش مطابق با سر فصل درس پرستاری سلامت فرد و خانواده می باشد. در قالب ۴۴ اسلاید ، قابل استفاده جهت اساتید و دانشجویان محترم.
اهداف آموزشی که پوشش داده شده شامل

تعریف بحران و اهمیت آن
انواع بحران و مراحل آن
 مراحل بحران
 پیامدهای بحران در خانواده
 واکنش نسبت به بحران و مراحل مداخله
  نقش پرستار بهداشت جامعه
نقش سطوح پیشگیری

مقاله ای در مورد ترامادول

مقاله ای در مورد ترامادول

مقاله ای در مورد ترامادول

عنوان فایل : مقاله ای در مورد ترامادول
نوع فایل : پاورپوینت ppt
ترامادول یک ضد درد صناعی موثر بر سیستم اعصاب مرکزی است که کپسول ۵۰ میلی گرمی، آمپولهای یک و دو میلی لیتری و قرص ترامادول رتارد(آهسته رهش) ۱۰۰ میلی گرمی آن توسط شرکت صنعتی کیمیدارو تولید شده است.
lآمپول ۱و ۲ میلی لیتری به ترتیب حاوی ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم، کپسول آن حاوی ۵۰ میلی گرم و قرص آهسته رهش حاوی ۱۰۰ میلی گرم ترامادول می باشد.
فهرست مطالب :
مقدمه
مکانیسم اثر
فارماکوکینتیک
کاربردهای…