بهداشت کارگاه و کارخانه

بهداشت کارگاه و کارخانه

بهداشت کارگاه و کارخانه

بهداشت کارگاه و کارخانه

مشکلات بهداشتی صنایع کوچک
هرروزصبـح منزل را به مقصد محل کارترک می کنیم درگذرازخیابان های شلوغ وپرترافیک شـهر، ویتـرین مغازه ها ‏چشم هـر رهگذررانوازش می کند باخود می گوییم عجب مبـل قشنـگی چه کفـش زیبـایی چه فـرش خوش نقشـی ‏وچه ماشین خوش رنگـی و…‏ حیرت کنان به مسیر خودادامه می دهیم
از کنارکارگاههای نجاری ،کفاشی،نقاشی وصافکاری و…می گذریم سروصدای ‏گوش خراش آهـنگری،بوی بنـزین ورنگ نقاشی،گـردوغبارنجاری و… آدمی را از رویای شیرین…

بهداشت صنعتی

بهداشت صنعتی

بهداشت صنعتی

بهداشت صنعتی

«بهداشت صنعتی» عبارتست از فراهم آوردن موجبات سلامتی، تندرستی و شادابی روح و جسم کارکنان در محیط کار (و همچنین مراجعان به سازمان) و رعایت اصولی که از بیماریها و حوادث ناشی از کارهای صنعتی جلوگیری می‎کند. موضوع بهداشت و حفظ سلامت کارکنان در محیط‎های صنعتی، یا بهداشت شغلی.
یکی از مسائل بسیار مهم بوده و آشنایی با اصول بهداشتی و کمکهای اولیه برای جلوگیری و محافظت از خطرات حاصله از بیماریها در محیطهای صنعتی و تولیدی، که کارها به صورت…

بهداشت کارگاه و کارخانه

بهداشت کارگاه و کارخانه

بهداشت کارگاه و کارخانه

بهداشت کارگاه و کارخانه

مشکلات بهداشتی صنایع کوچک
هرروزصبـح منزل را به مقصد محل کارترک می کنیم درگذرازخیابان های شلوغ وپرترافیک شـهر، ویتـرین مغازه ها ‏چشم هـر رهگذررانوازش می کند باخود می گوییم عجب مبـل قشنـگی چه کفـش زیبـایی چه فـرش خوش نقشـی ‏وچه ماشین خوش رنگـی و…‏ حیرت کنان به مسیر خودادامه می دهیم
از کنارکارگاههای نجاری ،کفاشی،نقاشی وصافکاری و…می گذریم سروصدای ‏گوش خراش آهـنگری،بوی بنـزین ورنگ نقاشی،گـردوغبارنجاری و… آدمی را از رویای شیرین…

نمونه برداری هوا

نمونه برداری هوا

نمونه برداری هوا

نمونه برداری هوا

موارد مورد بحث
مبانی قدم بقدم نمونه برداری از آلاینده های هوای محیط کار تعاریف و استراتژی نمونه برداری آشنایی با کالیبراسیون پمپ های نمونه برداری فردی با تأکید در
استفاده از دستگاه حباب صابون
مبانی نمونه برداری از ذرات معلق و گردوغبارها و اشنایی با نحوه
نمونه برداری از بخش قابل تنفس با استفاده از نمونه بردار
شامل ۷۴ اسلاید
 …

کنترل پسیل پسته

کنترل پسیل پسته

کنترل پسیل پسته

کنترل پسیل پسته

ﺴﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭘﺴﺘﻪ ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ آﻓﺖ درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر و آﻓﺖ ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ. ﮔﺮدد ﮐﻪ. ﻫﺮ ﺳﺎ. ﻟﻪ ﺧﺴﺎرت زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺑﺎغ. ﻫﺎی ﭘﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ….

كاربرد شبكه‌هاي عصبي مصنوعي در مهندسي رودخانه

کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه

کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه

کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در مهندسی رودخانه

کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی
در مهندسی رودخانه
 
 
 
 
رسوبات انتقالی توسط رودخانه‌ها مشکلات زیادی خصوصاً جهت بهره‌برداری از سدها و سازه‌های آبی به وجود می‌آورند. در ده‌های اخیر تحقیقات بزرگی برای درک مکانیسم انتقال رسوب در جریان‌های طبیعی صورت گرفته است.
تخلیه‌های صنعتی و پساب‌های کشاورزی به داخل سیستم آبزیان باعث می‌شود که رسوبات کف توسط موادسمی آلوده شوند. به همین ترتیب وقتی رژیم رودخانه تغییر…