زنان و اشتغال

زنان و اشتغال

زنان و اشتغال

زنان و اشتغال

عنوان : زنان و اشتغال
مربوط به درس : جامعه شناسی تاریخی خانواده
 
چکیده ۴
نتیجه تحقیق : ۴
فرضیه های رد شده : ۴
فرضیه های اثبات شده : ۴
اهداف پژوهش ۵
فرضیه ها ۵
تعاریف و مفاهیم ۶
اشتغال در خانه : ۷
معرفی انواع متغیرهای پژوهش ۷
مقدمه ۸
کار و شغل ۱۰
تاریخچه اشتغال زنان در ایران ۱۱
تاریخچه قانونگذاری درباره کارگران زن در ایران ۱۶
تاریخچه اشتغال زنان در سطح بین المللی ۱۹
دوره‌های صنعتی و زنان ۲۷
نگاهی به ورود زنان به بخش تولید ۳۴
زنان و توسعه ۴۱
روان…