پاورپوینت آرش کمانگیر درس 6 نگارش چهارم

پاورپوینت آرش کمانگیر درس 6 نگارش چهارم

پاورپوینت آرش کمانگیر درس 6 نگارش چهارم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت آرش کمانگیر درس 6 نگارش پایه چهارم دبستان

 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 23

شامل:
بخش املا و دانش زباني همراه با جواب
بخش املا همراه با جواب

بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب

بخش درک متن همراه با جواب

بخش نگارش همراه با جواب

 

 

 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال…

پاورپوینت رهایی از قفس درس 5 نگارش چهارم

پاورپوینت رهایی از قفس درس 5 نگارش چهارم

پاورپوینت رهایی از قفس درس 5 نگارش چهارم

 

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت رهایی از قفس درس 5 نگارش پایه چهارم دبستان

 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 21

شامل:
بخش املا و واژه آموزي همراه با جواب
بخش املا همراه با جواب

بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب

بخش درک متن همراه با جواب

بخش نگارش همراه با جواب

 

 

 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال…

پاورپوینت ارزش علم درس 4 نگارش چهارم

پاورپوینت ارزش علم درس 4 نگارش چهارم

پاورپوینت ارزش علم درس 4 نگارش چهارم

 

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت ارزش علم درس 4 نگارش پایه چهارم دبستان

 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 24

شامل:
بخش املا و دانش زباني همراه با جواب
بخش املا همراه با جواب

بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب

بخش درک متن همراه با جواب

بخش نگارش همراه با جواب

 

 

 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال…

پاورپوینت راز نشانه ها درس 3 نگارش چهارم

پاورپوینت راز نشانه ها درس 3 نگارش چهارم

پاورپوینت راز نشانه ها درس 3 نگارش چهارم

 

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت راز نشانه ها درس 3 نگارش پایه چهارم دبستان

 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 24

شامل:
بخش املا و واژه آموزي همراه با جواب
بخش املا همراه با جواب

بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب

بخش درک متن همراه با جواب

بخش نگارش همراه با جواب

 

 

 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال…

پاورپوینت کوچ پرستوها درس 2 نگارش چهارم

پاورپوینت کوچ پرستوها درس 2 نگارش چهارم

پاورپوینت کوچ پرستوها درس 2 نگارش چهارم

 

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کوچ پرستوها درس 2 نگارش پایه چهارم دبستان

 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 21

شامل:
بخش املا و دانش زباني همراه با جواب
بخش املا همراه با جواب

بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب

بخش درک متن همراه با جواب

بخش نگارش همراه با جواب

 

 

 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال…

پاورپوینت آفریدگار زیبایی درس 1 نگارش چهارم

پاورپوینت آفریدگار زیبایی درس 1 نگارش چهارم

پاورپوینت آفریدگار زیبایی درس 1 نگارش چهارم

 

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت آفریدگار زیبایی درس 1 نگارش پایه چهارم دبستان

 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 24

شامل:
بخش املا و واژه آموزی همراه با جواب
بخش املا همراه با جواب

بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب

بخش درک متن همراه با جواب

بخش نگارش همراه با جواب

 

 

 
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها،…

پاورپوینت مدرسه هوشمند درس 17 نگارش چهارم

پاورپوینت مدرسه هوشمند درس 17 نگارش چهارم

پاورپوینت مدرسه هوشمند درس 17 نگارش چهارم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت مدرسه هوشمند درس 17 نگارش پایه چهارم دبستان

 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 21

شامل:
بخش املا و واژه آموزي همراه با جواب
بخش املا همراه با جواب

بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب

بخش درک متن همراه با جواب

بخش نگارش همراه با جواب

 

 

 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال…

پاورپوینت پرسشگری درس 16 نگارش چهارم

پاورپوینت پرسشگری درس 16 نگارش چهارم

پاورپوینت پرسشگری درس 16 نگارش چهارم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت پرسشگری درس 16 نگارش پایه چهارم دبستان

 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 21

شامل:
بخش املا و دانش زباني همراه با جواب
بخش املا همراه با جواب

بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب

بخش درک متن همراه با جواب

بخش نگارش همراه با جواب

 

 

 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک…

پاورپوینت شیر و موش درس 15 نگارش چهارم

پاورپوینت شیر و موش درس 15 نگارش چهارم

پاورپوینت شیر و موش درس 15 نگارش چهارم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت شیر و موش درس 15 نگارش پایه چهارم دبستان

 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 21

شامل:
بخش املا و واژه آموزي همراه با جواب
بخش املا همراه با جواب

بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب

بخش درک متن همراه با جواب

بخش نگارش همراه با جواب

 

 

 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک…

پاورپوینت ادب از که آموختی درس 14 نگارش چهارم

پاورپوینت ادب از که آموختی درس 14 نگارش چهارم

پاورپوینت ادب از که آموختی درس 14 نگارش چهارم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت ادب از که آموختی درس 14 نگارش پایه چهارم دبستان

 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 22

شامل:
بخش املا و دانش زباني همراه با جواب
بخش املا همراه با جواب

بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب

بخش درک متن همراه با جواب

بخش نگارش همراه با جواب

 

 

 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال…