پاورپوینت سوره حقاف و محمد و بهداشت روانی در قرآن (1) درس 3 قرآن نهم

پاورپوینت سوره حقاف و محمد و بهداشت روانی در قرآن (1) درس 3 قرآن نهم

پاورپوینت سوره حقاف و محمد و بهداشت روانی در قرآن (1) درس 3 قرآن نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره حقاف و محمد و بهداشت روانی در قرآن (1) درس 3 قرآن نهمفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش
 
تعداد اسلاید: 27

 

پوشش کامل درس (جلسه اول و دوم) به همراه صوت آیات
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار…

پاورپوینت سوره دخان و جاثیه و محمد رسول الله درس 2 قرآن نهم

پاورپوینت سوره دخان و جاثیه و محمد رسول الله درس 2 قرآن نهم

پاورپوینت سوره دخان و جاثیه و محمد رسول الله درس 2 قرآن نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره دخان و جاثیه و محمد رسول الله درس 2 قرآن پایه نهمفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش
 
تعداد اسلاید: 24

 

پوشش کامل درس (جلسه اول و دوم) به همراه صوت آیات
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار…

پاورپوینت سوره شوری و زخرف و کتاب بی مانند درس 1 قرآن نهم

پاورپوینت سوره شوری و زخرف و کتاب بی مانند درس 1 قرآن نهم

پاورپوینت سوره شوری و زخرف و کتاب بی مانند درس 1 قرآن نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره شوری و زخرف و کتاب بی مانند درس 1 قرآن پایه نهمفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش
 
تعداد اسلاید: 26

 
پوشش کامل درس (جلسه اول و دوم) به همراه صوت آیات
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار…

پاورپوینت سوره حدید و حشر، پیرمرد شامی و امام سجاد درس 7 قرآن نهم

پاورپوینت سوره حدید و حشر، پیرمرد شامی و امام سجاد درس 7 قرآن نهم

پاورپوینت سوره حدید و حشر، پیرمرد شامی و امام سجاد درس 7 قرآن نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره حدید و حشر، پیرمرد شامی و امام سجاد درس 7 قرآن پایه نهمفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش
 
تعداد اسلاید: 28
 

پوشش کامل درس (جلسه اول و دوم) به همراه صوت آیات
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک…

پاورپوینت سوره قمر و الرحمن، سوره واقعه و تلخ و شیرین درس 6 قرآن نهم

پاورپوینت سوره قمر و الرحمن، سوره واقعه و تلخ و شیرین درس 6 قرآن نهم

پاورپوینت سوره قمر و الرحمن، سوره واقعه و تلخ و شیرین درس 6 قرآن نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره قمر و الرحمن، سوره واقعه و تلخ و شیرین درس 6 قرآن پایه نهمفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش
 
تعداد اسلاید: 27

پوشش کامل درس (جلسه اول و دوم) به همراه صوت آیات
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک…

پاورپوینت سوره ذاریات و قمر و انبساط و گسترش جهان درس 5 قرآن نهم

پاورپوینت سوره ذاریات و قمر و انبساط و گسترش جهان درس 5 قرآن نهم

پاورپوینت سوره ذاریات و قمر و انبساط و گسترش جهان درس 5 قرآن نهم

 
عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره ذاریات و قمر و انبساط و گسترش جهان درس 5 قرآن پایه نهمفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش
 
تعداد اسلاید: 25

 
پوشش کامل درس (جلسه اول و دوم) به همراه صوت آیات
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک…

پاورپوینت سوره فتح و حجرات و بهداشت روانی در قرآن (2) درس 4 قرآن نهم

پاورپوینت سوره فتح و حجرات و بهداشت روانی در قرآن (2) درس 4 قرآن نهم

پاورپوینت سوره فتح و حجرات و بهداشت روانی در قرآن (2) درس 4 قرآن نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره فتح و حجرات و بهداشت روانی در قرآن (2) درس 4 قرآن نهمفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش
 
 
تعداد اسلاید: 29

 
پوشش کامل درس (جلسه اول و دوم) به همراه صوت آیات
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک…

پاورپوینت سوره نبا و غاشیه و من زنده ام درس 11 قرآن نهم

پاورپوینت سوره نبا و غاشیه و من زنده ام درس 11 قرآن نهم

پاورپوینت سوره نبا و غاشیه و من زنده ام درس 11 قرآن نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره نبا و غاشیه و من زنده ام درس 11 قرآن پایه نهمفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش
 
تعداد اسلاید: 27
 

 
پوشش کامل درس (جلسه اول و دوم) به همراه صوت آیات
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار…

پاورپوینت سوره نوح و مزملو از معلم زبان آموختیم درس 10 قرآن نهم

پاورپوینت سوره نوح و مزملو از معلم زبان آموختیم درس 10 قرآن نهم

پاورپوینت سوره نوح و مزملو از معلم زبان آموختیم درس 10 قرآن نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره نوح و مزملو از معلم زبان آموختیم درس 10 قرآن پایه نهمفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش
 
تعداد اسلاید: 24
 
 

پوشش کامل درس (جلسه اول و دوم) به همراه صوت آیات
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک…

پاورپوینت سوره تغابن و ملک و هیهات منا الذله درس 9 قرآن نهم

پاورپوینت سوره تغابن و ملک و هیهات منا الذله درس 9 قرآن نهم

پاورپوینت سوره تغابن و ملک و هیهات منا الذله درس 9 قرآن نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره تغابن و ملک و هیهات منا الذله درس 9 قرآن پایه نهمفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش
 
تعداد اسلاید: 28
 
 

پوشش کامل درس (جلسه اول و دوم) به همراه صوت آیات
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار…