ورود به بازار کسب و کار ویژه مهندسان عمران و معماری/بخش هشتم

ورود به بازار کسب و کار ویژه مهندسان عمران و معماری/بخش هشتم


در دوران ما داشتن یک مدرک دانشگاهی برای موفقیت در بازار کسب و کار کافی نیست، بلکه بایستی با رشد شخصی متناسب با موقعیت شغلی مد نظر از رقبا پیشی بگیرید و همچون ستاره بدرخشید!! این دوره با هدف آمادگی مهندسان و دانشجویان رشته عمران و معماری برای ورود امن و موفق به بازار کار طراحی و ارائه شده است. دوره کسب و کار مهندسان یک دوره پویا و دینامیک می باشد که با طراحی تمرینهای مناسب و رشد شخصی مهندسان شرایط ورود امن و موفق به بازار کار را فراهم می نماید. موضوعاتی مثل تشریح بازار، رشد شخصی ، روش شرکت در آزمون های نظام مهندسی و استفاده از پروانه، مهاجرت شغلی به خارج از کشور، تهیه رزومه مناسب ، فعالیت در بخش طراحی ، فعالیت در بخش اجرا ، فعالیت در بخش مصالح ساختمانی ، فن آوری و …….. بخش کوچکی از آموزش های این دوره است. تهیه کننده : مهندس دانیال غلامرضائی مهندس عمران و ناظر سازه نویسنده کتاب های نمونه قراردادهای پیمانکاری صنعت ساختمان و روش اجرای خانه های بتنی پیش ساخته تعداد جلسات 12 جلسه حجم کل فایل 400 مگابایت فرمت فایل فشرده سازی شده: RAR فرمت جلسات صوتی MP3 زمان هر جلسه تقریبا 40 دق …

ورود به بازار کسب و کار ویژه مهندسان عمران و معماری/بخش نهم

ورود به بازار کسب و کار ویژه مهندسان عمران و معماری/بخش نهم


در دوران ما داشتن یک مدرک دانشگاهی برای موفقیت در بازار کسب و کار کافی نیست، بلکه بایستی با رشد شخصی متناسب با موقعیت شغلی مد نظر از رقبا پیشی بگیرید و همچون ستاره بدرخشید!! این دوره با هدف آمادگی مهندسان و دانشجویان رشته عمران و معماری برای ورود امن و موفق به بازار کار طراحی و ارائه شده است. دوره کسب و کار مهندسان یک دوره پویا و دینامیک می باشد که با طراحی تمرینهای مناسب و رشد شخصی مهندسان شرایط ورود امن و موفق به بازار کار را فراهم می نماید. موضوعاتی مثل تشریح بازار، رشد شخصی ، روش شرکت در آزمون های نظام مهندسی و استفاده از پروانه، مهاجرت شغلی به خارج از کشور، تهیه رزومه مناسب ، فعالیت در بخش طراحی ، فعالیت در بخش اجرا ، فعالیت در بخش مصالح ساختمانی ، فن آوری و …….. بخش کوچکی از آموزش های این دوره است. تهیه کننده : مهندس دانیال غلامرضائی مهندس عمران و ناظر سازه نویسنده کتاب های نمونه قراردادهای پیمانکاری صنعت ساختمان و روش اجرای خانه های بتنی پیش ساخته تعداد جلسات 12 جلسه حجم کل فایل 400 مگابایت فرمت فایل فشرده سازی شده: RAR فرمت جلسات صوتی MP3 زمان هر جلسه تقریبا 40 دق …

ورود به بازار کسب و کار ویژه مهندسان عمران و معماری/بخش دهم

ورود به بازار کسب و کار ویژه مهندسان عمران و معماری/بخش دهم


در دوران ما داشتن یک مدرک دانشگاهی برای موفقیت در بازار کسب و کار کافی نیست، بلکه بایستی با رشد شخصی متناسب با موقعیت شغلی مد نظر از رقبا پیشی بگیرید و همچون ستاره بدرخشید!! این دوره با هدف آمادگی مهندسان و دانشجویان رشته عمران و معماری برای ورود امن و موفق به بازار کار طراحی و ارائه شده است. دوره کسب و کار مهندسان یک دوره پویا و دینامیک می باشد که با طراحی تمرینهای مناسب و رشد شخصی مهندسان شرایط ورود امن و موفق به بازار کار را فراهم می نماید. موضوعاتی مثل تشریح بازار، رشد شخصی ، روش شرکت در آزمون های نظام مهندسی و استفاده از پروانه، مهاجرت شغلی به خارج از کشور، تهیه رزومه مناسب ، فعالیت در بخش طراحی ، فعالیت در بخش اجرا ، فعالیت در بخش مصالح ساختمانی ، فن آوری و …….. بخش کوچکی از آموزش های این دوره است. تهیه کننده : مهندس دانیال غلامرضائی مهندس عمران و ناظر سازه نویسنده کتاب های نمونه قراردادهای پیمانکاری صنعت ساختمان و روش اجرای خانه های بتنی پیش ساخته تعداد جلسات 12 جلسه حجم کل فایل 400 مگابایت فرمت فایل فشرده سازی شده: RAR فرمت جلسات صوتی MP3 زمان هر جلسه تقریبا 40 دق …

ورود به بازار کسب و کار ویژه مهندسان عمران و معماری/بخش یازدهم

ورود به بازار کسب و کار ویژه مهندسان عمران و معماری/بخش یازدهم


در دوران ما داشتن یک مدرک دانشگاهی برای موفقیت در بازار کسب و کار کافی نیست، بلکه بایستی با رشد شخصی متناسب با موقعیت شغلی مد نظر از رقبا پیشی بگیرید و همچون ستاره بدرخشید!! این دوره با هدف آمادگی مهندسان و دانشجویان رشته عمران و معماری برای ورود امن و موفق به بازار کار طراحی و ارائه شده است. دوره کسب و کار مهندسان یک دوره پویا و دینامیک می باشد که با طراحی تمرینهای مناسب و رشد شخصی مهندسان شرایط ورود امن و موفق به بازار کار را فراهم می نماید. موضوعاتی مثل تشریح بازار، رشد شخصی ، روش شرکت در آزمون های نظام مهندسی و استفاده از پروانه، مهاجرت شغلی به خارج از کشور، تهیه رزومه مناسب ، فعالیت در بخش طراحی ، فعالیت در بخش اجرا ، فعالیت در بخش مصالح ساختمانی ، فن آوری و …….. بخش کوچکی از آموزش های این دوره است. تهیه کننده : مهندس دانیال غلامرضائی مهندس عمران و ناظر سازه نویسنده کتاب های نمونه قراردادهای پیمانکاری صنعت ساختمان و روش اجرای خانه های بتنی پیش ساخته تعداد جلسات 12 جلسه حجم کل فایل 400 مگابایت فرمت فایل فشرده سازی شده: RAR فرمت جلسات صوتی MP3 زمان هر جلسه تقریبا 40 دق …

ورود به بازار کسب و کار ویژه مهندسان عمران و معماری/بخش هفتم

ورود به بازار کسب و کار ویژه مهندسان عمران و معماری/بخش هفتم


در دوران ما داشتن یک مدرک دانشگاهی برای موفقیت در بازار کسب و کار کافی نیست، بلکه بایستی با رشد شخصی متناسب با موقعیت شغلی مد نظر از رقبا پیشی بگیرید و همچون ستاره بدرخشید!! این دوره با هدف آمادگی مهندسان و دانشجویان رشته عمران و معماری برای ورود امن و موفق به بازار کار طراحی و ارائه شده است. دوره کسب و کار مهندسان یک دوره پویا و دینامیک می باشد که با طراحی تمرینهای مناسب و رشد شخصی مهندسان شرایط ورود امن و موفق به بازار کار را فراهم می نماید. موضوعاتی مثل تشریح بازار، رشد شخصی ، روش شرکت در آزمون های نظام مهندسی و استفاده از پروانه، مهاجرت شغلی به خارج از کشور، تهیه رزومه مناسب ، فعالیت در بخش طراحی ، فعالیت در بخش اجرا ، فعالیت در بخش مصالح ساختمانی ، فن آوری و …….. بخش کوچکی از آموزش های این دوره است. تهیه کننده : مهندس دانیال غلامرضائی مهندس عمران و ناظر سازه نویسنده کتاب های نمونه قراردادهای پیمانکاری صنعت ساختمان و روش اجرای خانه های بتنی پیش ساخته تعداد جلسات 12 جلسه حجم کل فایل 400 مگابایت فرمت فایل فشرده سازی شده: RAR فرمت جلسات صوتی MP3 زمان هر جلسه تقریبا 40 دق …

ورود به بازار کسب و کار ویژه مهندسان عمران و معماری/بخش پنجم

ورود به بازار کسب و کار ویژه مهندسان عمران و معماری/بخش پنجم


در دوران ما داشتن یک مدرک دانشگاهی برای موفقیت در بازار کسب و کار کافی نیست، بلکه بایستی با رشد شخصی متناسب با موقعیت شغلی مد نظر از رقبا پیشی بگیرید و همچون ستاره بدرخشید!! این دوره با هدف آمادگی مهندسان و دانشجویان رشته عمران و معماری برای ورود امن و موفق به بازار کار طراحی و ارائه شده است. دوره کسب و کار مهندسان یک دوره پویا و دینامیک می باشد که با طراحی تمرینهای مناسب و رشد شخصی مهندسان شرایط ورود امن و موفق به بازار کار را فراهم می نماید. موضوعاتی مثل تشریح بازار، رشد شخصی ، روش شرکت در آزمون های نظام مهندسی و استفاده از پروانه، مهاجرت شغلی به خارج از کشور، تهیه رزومه مناسب ، فعالیت در بخش طراحی ، فعالیت در بخش اجرا ، فعالیت در بخش مصالح ساختمانی ، فن آوری و …….. بخش کوچکی از آموزش های این دوره است. تهیه کننده : مهندس دانیال غلامرضائی مهندس عمران و ناظر سازه نویسنده کتاب های نمونه قراردادهای پیمانکاری صنعت ساختمان و روش اجرای خانه های بتنی پیش ساخته تعداد جلسات 12 جلسه حجم کل فایل 400 مگابایت فرمت فایل فشرده سازی شده: RAR فرمت جلسات صوتی MP3 زمان هر جلسه تقریبا 40 دق …

ورود به بازار کسب و کار ویژه مهندسان عمران و معماری/بخش ششم

ورود به بازار کسب و کار ویژه مهندسان عمران و معماری/بخش ششم


در دوران ما داشتن یک مدرک دانشگاهی برای موفقیت در بازار کسب و کار کافی نیست، بلکه بایستی با رشد شخصی متناسب با موقعیت شغلی مد نظر از رقبا پیشی بگیرید و همچون ستاره بدرخشید!! این دوره با هدف آمادگی مهندسان و دانشجویان رشته عمران و معماری برای ورود امن و موفق به بازار کار طراحی و ارائه شده است. دوره کسب و کار مهندسان یک دوره پویا و دینامیک می باشد که با طراحی تمرینهای مناسب و رشد شخصی مهندسان شرایط ورود امن و موفق به بازار کار را فراهم می نماید. موضوعاتی مثل تشریح بازار، رشد شخصی ، روش شرکت در آزمون های نظام مهندسی و استفاده از پروانه، مهاجرت شغلی به خارج از کشور، تهیه رزومه مناسب ، فعالیت در بخش طراحی ، فعالیت در بخش اجرا ، فعالیت در بخش مصالح ساختمانی ، فن آوری و …….. بخش کوچکی از آموزش های این دوره است. تهیه کننده : مهندس دانیال غلامرضائی مهندس عمران و ناظر سازه نویسنده کتاب های نمونه قراردادهای پیمانکاری صنعت ساختمان و روش اجرای خانه های بتنی پیش ساخته تعداد جلسات 12 جلسه حجم کل فایل 400 مگابایت فرمت فایل فشرده سازی شده: RAR فرمت جلسات صوتی MP3 زمان هر جلسه تقریبا 40 دق …

ورود به بازار کسب و کار ویژه مهندسان عمران و معماری/بخش چهارم

ورود به بازار کسب و کار ویژه مهندسان عمران و معماری/بخش چهارم


در دوران ما داشتن یک مدرک دانشگاهی برای موفقیت در بازار کسب و کار کافی نیست، بلکه بایستی با رشد شخصی متناسب با موقعیت شغلی مد نظر از رقبا پیشی بگیرید و همچون ستاره بدرخشید!! این دوره با هدف آمادگی مهندسان و دانشجویان رشته عمران و معماری برای ورود امن و موفق به بازار کار طراحی و ارائه شده است. دوره کسب و کار مهندسان یک دوره پویا و دینامیک می باشد که با طراحی تمرینهای مناسب و رشد شخصی مهندسان شرایط ورود امن و موفق به بازار کار را فراهم می نماید. موضوعاتی مثل تشریح بازار، رشد شخصی ، روش شرکت در آزمون های نظام مهندسی و استفاده از پروانه، مهاجرت شغلی به خارج از کشور، تهیه رزومه مناسب ، فعالیت در بخش طراحی ، فعالیت در بخش اجرا ، فعالیت در بخش مصالح ساختمانی ، فن آوری و …….. بخش کوچکی از آموزش های این دوره است. تهیه کننده : مهندس دانیال غلامرضائی مهندس عمران و ناظر سازه نویسنده کتاب های نمونه قراردادهای پیمانکاری صنعت ساختمان و روش اجرای خانه های بتنی پیش ساخته تعداد جلسات 12 جلسه حجم کل فایل 400 مگابایت فرمت فایل فشرده سازی شده: RAR فرمت جلسات صوتی MP3 زمان هر جلسه تقریبا 40 دق …

ورود به بازار کسب و کار ویژه مهندسان عمران و معماری/بخش سوم

ورود به بازار کسب و کار ویژه مهندسان عمران و معماری/بخش سوم


در دوران ما داشتن یک مدرک دانشگاهی برای موفقیت در بازار کسب و کار کافی نیست، بلکه بایستی با رشد شخصی متناسب با موقعیت شغلی مد نظر از رقبا پیشی بگیرید و همچون ستاره بدرخشید!! این دوره با هدف آمادگی مهندسان و دانشجویان رشته عمران و معماری برای ورود امن و موفق به بازار کار طراحی و ارائه شده است. دوره کسب و کار مهندسان یک دوره پویا و دینامیک می باشد که با طراحی تمرینهای مناسب و رشد شخصی مهندسان شرایط ورود امن و موفق به بازار کار را فراهم می نماید. موضوعاتی مثل تشریح بازار، رشد شخصی ، روش شرکت در آزمون های نظام مهندسی و استفاده از پروانه، مهاجرت شغلی به خارج از کشور، تهیه رزومه مناسب ، فعالیت در بخش طراحی ، فعالیت در بخش اجرا ، فعالیت در بخش مصالح ساختمانی ، فن آوری و …….. بخش کوچکی از آموزش های این دوره است. تهیه کننده : مهندس دانیال غلامرضائی مهندس عمران و ناظر سازه نویسنده کتاب های نمونه قراردادهای پیمانکاری صنعت ساختمان و روش اجرای خانه های بتنی پیش ساخته تعداد جلسات 12 جلسه حجم کل فایل 400 مگابایت فرمت فایل فشرده سازی شده: RAR فرمت جلسات صوتی MP3 زمان هر جلسه تقریبا 40 دق …

ورود به بازار کسب و کار ویژه مهندسان عمران و معماری/بخش دوم

ورود به بازار کسب و کار ویژه مهندسان عمران و معماری/بخش دوم


در دوران ما داشتن یک مدرک دانشگاهی برای موفقیت در بازار کسب و کار کافی نیست، بلکه بایستی با رشد شخصی متناسب با موقعیت شغلی مد نظر از رقبا پیشی بگیرید و همچون ستاره بدرخشید!! این دوره با هدف آمادگی مهندسان و دانشجویان رشته عمران و معماری برای ورود امن و موفق به بازار کار طراحی و ارائه شده است. دوره کسب و کار مهندسان یک دوره پویا و دینامیک می باشد که با طراحی تمرینهای مناسب و رشد شخصی مهندسان شرایط ورود امن و موفق به بازار کار را فراهم می نماید. موضوعاتی مثل تشریح بازار، رشد شخصی ، روش شرکت در آزمون های نظام مهندسی و استفاده از پروانه، مهاجرت شغلی به خارج از کشور، تهیه رزومه مناسب ، فعالیت در بخش طراحی ، فعالیت در بخش اجرا ، فعالیت در بخش مصالح ساختمانی ، فن آوری و …….. بخش کوچکی از آموزش های این دوره است. تهیه کننده : مهندس دانیال غلامرضائی مهندس عمران و ناظر سازه نویسنده کتاب های نمونه قراردادهای پیمانکاری صنعت ساختمان و روش اجرای خانه های بتنی پیش ساخته تعداد جلسات 12 جلسه حجم کل فایل 400 مگابایت فرمت فایل فشرده سازی شده: RAR فرمت جلسات صوتی MP3 زمان هر جلسه تقریبا 40 دق …