ابر خازن کاغذی با استفاده از نانو ذرات گرافیت

ابر خازن کاغذی با استفاده از نانو ذرات گرافیت

در این فایل به طور تخصصی به روش های ساخت نانو خازن پرداخته است و موارد یاد شده به صورت آزمایشگاهی تست شده است و نتایج مورد توجه است….

انواع نانوکامپوزیت¬ها و کاربرد آنها در صنایع هوا و فضا

انواع نانوکامپوزیت¬ها و کاربرد آنها در صنایع هوا و فضا

انواع نانوکامپوزیت¬ها و کاربرد آنها در صنایع هوا و فضا

انواع نانوکامپوزیت¬ها و کاربرد آنها در صنایع هوا و فضا

مقدمه
رشته مواد نانو کامپوزیت توجه دانشمندان و مهندسان را در سالهای اخیر به خود جلب کرده است. نتایج بررسی استفاده از بلوکهای ساختمانی در ابعاد نانو, طراحی و ایجاد مواد جدید با انعطاف پذیری و پیشرفتهای زیاد در خواص فیزیکی آنها را ممکن می سازد. قابلیت ارتقاء کامپوزیت ها با استفاده از بلوکهای ساختمانی با گونه های شیمیایی ناهمگن در رشته ها و بخش های مختلف علمی مطرح گردیده است. ساده ترین مثالها از چنین طراحی هایی, به صورت طبیعی در استخوان…

لاستیک

لاستیک

لاستیک

لاستیک

لاستیک
 
فهرست
 

عنوان

صفحه

 
 
 
۱-مقدمه
 
۲-پیدایش و توسعه لاستیکهای سنتزی
 
۳-پیدایش و توسعه لاستیکهای سنتزی
 
۴-آمبزه کاری لاستیکهای
 
۵- روشها و مراحل ساخت لاستیک
 
۶-تکنولوژی لاستیک
 
۷-بازیافت تهیه لاستیک در کشور
 
۸- مصارف جدید برای تابرهای فرسوده
 
۹-خطرات و تبعات زیست محیطی منفعت لاستیک
 
۱۰- SPC و کاربرد کنترل فرآیند آماری
 
۱۱- آزمون های معمولی در صنعت لاستیک
 
۱۲- فرآیند ناتو و…