Skip to main content

طرح درس ملی روزانه هدیه آسمان پایه پنجم درس اینها و انها

طرح درس ملی روزانه هدیه آسمان پایه پنجم درس اینها و انها

به نام خدا
طرح درس روزانه بر اساس طراحی آموزشی برنامه درس ملی
عنوان درس : اینها وآنها
طرح درس شماره: ماده درسی : هدیه آسمان
پایه:پنجم
تعداد فراگیران:۲۰
نام آموزشگاه:
تهیه کننده :
زمان : ۴۵
تاریخ:۸/۱۰/۹۷

آشنایی به روز قیامت به عنوان روز جدایی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فایل به صورت ورد قابل ویرایش
و نسخه pdf

هدف کلی

طرح درس ملی روزانه علوم پایه پنجم درس رنگین کمان

طرح درس ملی روزانه علوم پایه پنجم درس رنگین کمان

به نام خدا
طرح درس روزانه بر اساس طراحی آموزشی برنامه درس ملی
طرح درس شماره:                         عنوان درس :                               رنگین کمان ماده درسی : علوم تجربی 
پایه :پنجم                                        تعداد فراگیران:۲۰                                             نام…

طرح درس ملی علوم پایه پنجم درس رنگین کمان

طرح درس ملی علوم پایه پنجم درس رنگین کمان

به نام خدا
طرح درس روزانه بر اساس طراحی آموزشی برنامه درس ملی
طرح درس شماره:                         عنوان درس :                               رنگین کمان ماده درسی : علوم تجربی 
پایه :پنجم                                        تعداد فراگیران:۲۰                                             نام…